Umego moko giku min ot pare gibejolo ng’atu m’ubino i Poi pi tho pa Yesu

BUKU MI COKO MI KWO MAN TIC MWA MI JUKRISTU Dwi mir 4 2019

Kite ma waromo weco ko ku dhanu

Kite ma tung’ tung’ mi weco ku dhanu iwi tho pa Yesu Kristu.

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

Musuma tie giramia

Jumusuma copo tio cuu ku musuma migi nenedi?

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

Yehova en e mandha

Ka wabekadhu kud i amulaic, Yehova mio gin ma watie ku yenyne kara wacir amulaicne.

KWO MI JUKRISTU

Ibiyikiri nenedi pi Poi pi tho pa Yesu?

Wan ceke wacikara niyiko adundewa. Wacopo timo kumeno nenedi?

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

Mungu bibedo gin ceke ni dhanu ceke

Anyim ma ber mandha ubekuro dhanu ceke ma gibegwoko bedoleng’ migi ni Yehova.

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

Yehova en e “Mungu mi jukojuk ceke”

Yo acel ma Yehova juko ko cwinywa utie cokiri mi Jukristu.

KWO MI JUKRISTU

Tim kero isom somo pa Mungu

Yehova tie Japonji Madit m’usagu zoo: ebemio iwa ponji ma ber akeca.