Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU | ZABURI 119

“Wawoth ku cik pa Yehova”

“Wawoth ku cik pa Yehova”

Niwotho ku cik pa Yehova, thelembene tie niworo giwa telowic pa Mungu m’umbe ma nia judiiwa adiya. I Biblia, wanwang’u lapor dupa mabeco mi dhanu ma gijengiri iwi Yehova man ma giworo cik pare, calu ma jagor zaburi de utimo.

Wanwang’u anyong’a mandha nwang’u wabewotho ku cik pa Mungu

119:1-8

Yocuwa unyutho genogen ma lee iwi telowic pa Yehova. Eng’eyo nia kara enwang’ anyong’a man kara lembe ubed ire maber, ecikere nigeno Yehova kud adundene ceke

Lembe pa Mungu mio iwa tego ma watie ku yenyne pi ninyego ku peko mi kwo

119:33-40

Yeremia unyutho tegocwiny man ejengere iwi Yehova kinde m’ebino nwang’ere ku peko. Esayu ngo giki dupa mi kum i kwo pare man emedere nitimo tic pare mi ewo lembila

Ng’eyong’ec ma tap mi Lembe pa Mungu ketho wabedo ku tegocwiny mi rweyo lembanyong’a

119:41-48

Jakwenda Paulo ubino mbe ku lworo mi yero lembe pa Mungu ni ng’atu moko ci. Enyutho nia etie ku genogen iwi kony pa Yehova kinde m’eyero lembanyong’a kud amora ni Ubimo Felix

Acopo nyutho tegocwiny lee kinde m’aberweyo lembanyong’a kakani, man ni ng’agi?

  • I daraza

  • I tic

  • Ni wat

  • Mange