Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU | EZEKIEL 35-38

Ceng’ini eni jubinyotho Gog mi Magog

Ceng’ini eni jubinyotho Gog mi Magog

Biblia ukoro lembe ma bilar timere iwang’ nyoth pa Gog mi Magog man ma bitimere i ng’eye.

Aromo niyikara nenedi i thenge mi tipo pi masendi ma Gog mi Magog bikelo?