Juberweyo lembanyong’a ku telefon mi kor ot i Vienne, i ng’om mir Autriche

BUKU MI COKO MI KWO MAN TIC MWA MI JUKRISTU Dwi mir 8 2016

Kite ma waromo nimio ko girasoma

Paru moko ma waromo tio ko pi nimio gazeti Réveillez-vous! man Winj Mungu Kara Ikwo Rondo ku Rondo. Tii ku lapor ma jumio, pi nicaku bodho peri giri.

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

Mediri nibedo i kapondo pa Ng’atu ma Malu Ngbir

“Kapondo” pa Yehova utie ang’o, man egwokowa nenedi? (Zaburi 91)

KWO MI JUKRISTU

Wamed bodho mwa i tic mi rweyo lembanyong’a—Nikonyo dhanu m’ibeponjo kugi Biblia gitim mediri nitundo githier kwo migi ni Mungu man gilim batizo

Pirang’o lembakeca maeno mi tipo utie lembe ma pigi tek akeca? Icopo konyo dhanu m’ibeponjo kugi Biblia nenedi kara gitund ikum lembakecanegi?

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

Nicego nying’ mi tipo i saa mi tio

Verse matung’ tung’ mi Zaburi 92 unyutho nia weg bedopwe copo cego nying’gi mi tipo, kadok saa ma gitii.

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

Yehova bepoi nia wan utur

I Zaburi 103, Daudi utio ku lapor pi ninyutho dit mi kisa pa Yehova.

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

“Dwok foyofoc ni Yehova”

Verse matung’ tung’ mi Zaburi 106 copo konyi kara imediri nibedo kud adunde mi foyofoc ibang’ Yehova.

LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU

“Abiculo ang’o ni Yehova?”

Jagor Zaburi ung’olo nia ebitimo ang’o pi nimedere nidwoko foyofoc ni Yehova? (Zaburi 116)

KWO MI JUKRISTU

Ponj lemandha

Tii ku kite maeni manyen pi niponjo lemandha ni dhanu i kite ma yot.

KWO MI JUKRISTU

Kampany masegi mi poko gazeti La Tour de Garde i dwi mir 9

Gazeti La Tour de Garde bibedo ku thiwiwec ma mio jukojuk, man binyutho kite ma Mungu mio ko jukojukne.