Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 KWO MI JUKRISTU

Wamed bodho mwa i tic mi rweyo lembanyong’a—Watii ku video pi niponjo dhanu

Wamed bodho mwa i tic mi rweyo lembanyong’a—Watii ku video pi niponjo dhanu

PIRANG’O PIRE TIE TEK NITIMO KUMENO:

Video copo gudo adunde dhanu, pilembe etie gin ma telo wang’jo man eketho juciko ithjo kilili. Ekonyo bende pi nitelo nen pa ng’atini man niroyo lembe m’enenone i rieko pare pi nja. Yehova uweko iwa lapor maber mi tio ku giranena pi niponjo.Tic 10:9-16; Nyu 1:1.

Video ma thiwigi tie, Dieu a-t-il un nom? (Nyo nying’ Mungu tie de?), Qui est l’auteur de la Bible (Won Biblia tie ng’a?), man Comment être sûrs que la Bible est digne de confiance? (Wacopo bedo nenedi m’umbe jiji nia Biblia yero lemandha?), gitie video ma tung’ tung’ m’umedo kum lembe ma nwang’ere i ponji mir 2 ku mir 3 mi nyathibuku Lembanyong’a. Video ma thiwigi tie, Pirang’o Ukwayu Niponjo Biblia?, Jutimo Ponji mi Biblia Nenedi? man Lembang’o ma Bekadhu i Ot Ker?, gitie video ma cwalu dhanu kara gicak niponjo kudwa Biblia, kunoke gicak nicokiri karacelo kudwa i coko mwa ma tung’ tung’. Saa ma wabeponjo Biblia ku dhanu, wacopo bende nitio ku video mwa mange ma tung’ tung’.km-F 5/13 mba. 3.

KITE MA JUROMO TIMO KO:

  • Lar itok con con niai kud i Internet, video m’ibinyutho ni jawinj peri

  • Yik penji moko acel kunoke ario ma re wang’e udwokere i video

  • Wunen videone karacelo

  • Wuwec iwi lembe ma dongo dongo mi videone

KEPIM NITIMO KUMAE:

  • Nyuth ni jawinj peri ng’ei trakt acel ikind trakt mwa ma tung’ tung’, man nyuth ire ayi (code) ma terojo wang’ acel i Internet pi nineno video ma thiwie tie, Pirang’o Ukwayu Niponjo Biblia?

  • Nyuth ni jawinj peri video, Comment être sûrs que la Bible est digne de confiance?; ing’eye, nyuth ire ponji mir 3 mi nyathibuku Lembanyong’a, man mii nyathibukune ire