Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU | LEMBRIEKO 1-6

“Gen Yehova kud adundeni ceke”

“Gen Yehova kud adundeni ceke”

Yehova uromo nia wagene kud adunde mwa ceke. Thelembe mi nyinge uketho wabedo ku genogen nia etie ku copo mi pong’o lembang’ola pare ceke. Rwo tie gin acel ma pire tek ma ketho wagene. Lembrieko thek 3 ubeketho cwinywa nia Yehova ‘biketho yo mwa bibedo atira’ pilembe wagene.

Ng’atu ma riek i wang’e gire . . .

3:5-7

  • maku yub m’umbe nilar sayu telowic pa Yehova

  • geno paru pare gire kunoke paru mi ng’om

Ng’atu m’ugeno Yehova . . .

  • bedo ku winjiri ma ceng’ini kude nikadhu kud i ponji mi Biblia, nikadhu kud i nyamu i lembe man nikadhu kud i rwo

  • sayu telowic pare ma nwang’ere i Biblia saa m’ebemaku yub

KITE M’ABED AMAKU KO YUB UROMBO KU LEMBE MI THENGE MAKANI?

MI KWONG’O: Ang’io an gira lembe m’aneno nia tie lembe mi rieko

MIR ARIO: Akwayu Yehova umii mugisa iwi yub m’amaku

MI KWONG’O: Asayu telowic pa Yehova nikadhu kud i rwo man ponji para masegi

MIR ARIO: Ang’io nitimo lembe m’umakere ku cik mi Biblia