OTKUR MA WIW—MI PONJI Dwi mir 8 2018

Gazeti maeni utie ku thiwiwec ma jubiponjo niai i yenga mi nindo 1-28, dwi mir 10, 2018.

Nyo ilar inyang’ cuu?

Cik mir ukungu adek ma kani ma bikonyowa niluro cuu i lembang’eya?

Kud iwek nen mi wang’ uwondi

Lembe adek ma copo wondo wang’wa nipoko lembe iwi jumange nimakere ku gin ma waneno.

KPAWA MI KWO

Akeco nia abikonjo ngo cinga

Nwang’ ponji niai kud i lembe ma beco ma Maxim Danyleyko ukadhu kud i ie pi oro 68 m’etimo i ie tic mi misioner.

Dhanu ma mio ku berocwinygi gitie jumutoro

Ka wabetimo bero, wanwang’u mutoro ma kani?

Tim tic karacelo ku Yehova kubang’ ceng’

Waromo timo tic karacelo ku Yehova i yo abic ma kani?

Mwonyolembe hai ketho waciro ku genogen

Ponj ning’eyo thelembe mi mwonyolembe hai pa Mungu, kite ma waromo cege ko, man bero ma wanwang’u ka watimo kumeno.

NIAI KUD I KAKANPINY MWA

Kite ma kodhi mi Ker upodho ko wang’ ma kwong’a i Portugal

Ju ma girweyo lembanyong’a wang’ ma kwong’a i Portugal givoyo peko ma kani?