Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 WIC MI 41

Etimo udu ku tego pa ng’a?

Etimo udu ku tego pa ng’a?

MATAYO 12:22-32 MARKO 3:19-30 LUKA 8:1-3

  • YESU UCAKU WOTHO PARE MIR ARIONDE MI RWEYO LEMBANYONG’A

  • EWODHO PAJOGI MAN ECIMO WANG’ DHANU IKUM DUBO MA WEKERE NGO

Nyanok i ng’ei ma Yesu uweco iwi lembe mi weko dubo i pacu pa Jafarisayo ma Simon, ecaku wotho mange mi rweyo lembanyong’a i Galilaya. Eni utie oro mir arionde mi tic pare, ebewotho kende ngo, ento ku dhanu mange. Ebewotho karacelo ku jukwenda pare 12, man bende ku jumamon “moko ma jukeyo kumgi kum tipo ma rac ku mulima bende.” (Luka 8:2) Kud ikind jumamon ne moko ubino Mariamu Magdalene, Susana, man Yoana ma cware tie jego p’Ubimo Herode Antipa.

Calu ma dhanu dupa ubewinjo lembe pa Yesu, tic pare ukwong’o nyayu yakini ikind dhanu. Yakinine unyai kinde ma Yesu ukeyo kum ng’atu moko ma jukelo i bang’e ma tie ku pajogi, m’utie bende abinga man buba. Kawoni dong’ ng’atuno pajogi uwok kud i ie, ebeneno piny man ebeweco. I dhanu wang’ lii, e giwacu kumae: “Maeni copo bedo wod Daudi [ngo]?”​—Matayo 12:23.

Udul dhanu upong’ i ng’et ot kaka ma Yesu utie i ie, gipong’ lee mandha, uketho en ku julubne de cam copo nicamere ngo igi. Re, etie dhanu ceke ngo m’uyio nia Yesu utie “Wod Daudi,” ma jung’olo pire. Jugorcik ku Jufarisayo moko gibino niai kud i Yerusalem, re gibino ngo pi niwinjo ponji pa Yesu kadi nicwaku lembe pare. Giwacu ni dhanu mange kumae: “Beelzebul” ni i ie, uketho ebetimo tic ku tego pa “jadit mi pajogi.” (Marko 3:22) Kinde ma jupagi Yesu giwinjo yakini m’unyai, gibino kara gigame. Gigame pirang’o?

I saa maeno, nwang’u fodi umego pa Yesu giyio ngo nia etie Wod Mungu. (Yohana 7:5) Yesu ma ve yakini ubenyai i wie e, tie ngo Yesu ma ging’eyo kinde ma gibedongo kugi i Nazareti. Giwacu  nia saa moko wie unyothere anyotha, uketho giyero kumae: “Abelu make.”​—Marko 3:21.

Nyo abelu umake andha? Yesu ukeyo kum ng’atu ma pajogi ubino i ie, ma kawoni dong’ ng’atune ubeneno piny man ubeweco. Dhanu ceke ng’eyo nia andha ekeyo kum ng’atuno. Pieno jugorcik ku Jufarisayo githungo lembe mi vupo i wie pi nicido nyinge. Giyero kumae: “Ng’atuni bewodho pajogi en ungo, ento ni kum Beelzebul ma jadit mi pajogi.”​—Matayo 12:24.

Yesu ung’eyo lembe ma jugorcik ku Jufarisayo gibeparu, uketho eyero igi kumae: “Ku ba ker ceke ma tek upokre gire enyothre; kubang’ adhura ceke de kadi ot de m’upokre gire ebicungo ngo: man tek Jok uwodho Jok woko, nwang’u epokre gire; ka ker pare bilund cungo nenedi?”​—Matayo 12:25, 26.

Dhoggi thwo, e gikoso lembe ma giyer! Jufarisayo ging’eyo nia Juyahudi moko gibed giwodho pajogi. (Tic mi Jukwenda 19:13) Pieno Yesu upenjogi kumae: “Tek an awodho pajogi nikum Beelzebul, wotwu ke giwodhogi woko ni kum ng’a?” Eno nyutho nia, wec ma Jufarisayo giyero ubetimere i wigi gigi. Ing’eye Yesu umedere ku wec kumae: “Tek awodho pajogi ku tipo pa Mungu, meca Ker pa Mungu bino i beng’wu.”​—Matayo 12:27, 28.

Pi ninyutho igi nia pajogi m’ebewodho utie lembe m’unyutho nia etie ku tego iwi Sitani, Yesu uyero kumae: ‘Ng’atu moko copo mondo i ot pa jatego nenedi, eyak piny pare de, tek elar etwio jategone ngo? E kan ebilund nyotho ot pare. Ng’atu ma tek wakude ngo nwang’u e jadhoga, man ke ng’atu ma wacoko wakude ngo nwang’u elalu alala.’ (Matayo 12:29, 30) M’umbe jiji, jugorcik ku Jufarisayo gibino judhu Yesu, pieno ginyutho kamaleng’ nia gitie dhanu pa Sitani. Gibelalu dhanu cen kud i kum Wod Mungu, m’ubetimo tic ku kony pa Yehova.

Yesu ucimo wang’ jurutic pa Sitani maeno kumae: “Dubo mi wot dhanu ceke, jubiweko woko igi, man lembacidi migi ma gicido ko Mungu de: ento ng’atu matek biyero lembacidi kum Tipo Maleng’ dubo pare jubiweko woko ire ki ngo, ento dubo ma rondo ku rondo ni i wie.” (Marko 3:28, 29) Dhanu maeno gibinwang’u matoke marac dit pilembe giparu nia udu maeno ubetimere ku tego pa Sitani, ma ke karaman ubetimere ku tipo pa Mungu!