Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

Yeny pa Mungu Tie Ang’o?

Yeny pa Mungu Tie Ang’o?

Mungu mito wakwo pi nja i kwiocwiny man kud anyong’a iwi ng’om Paradiso!

Icopo penjiri kumae: ‘lembe nino copo timere andha?’ Biblia yero nia Ker pa Mungu biketho lembe nino ubin utimere. Bende yeny pa Mungu utie nia dhanu ceke uponj iwi Ker pare man lemb’akeca pare piwa.Zaburi 37:11, 29; Isaya 9:7.

Mungu mito wabed ku kwo maber.

Romrom calu wego m’umaru awiya pare mito gibed ku kwo maber, wegwa mi polo bende ubemito wakwo rondo ku rondo kud anyong’a. (Isaya 48:17, 18) Eng’olo nia “ng’atu m’utimo yeny ma Mungu yenyo bedo rondo ku rondo.”1 Yohana 2:17.

Mungu mito wawoth i yo pare.

Biblia yero nia Jacwic mwa mito ni “ponjowa ku yo pare” kara wacopo ni “wotho i yo pare.” (Isaya 2:2, 3) Edilo kunoke ecoko “dhanu pi nyinge” kara giketh yeny pare ung’eyere i ng’om zoo.Tic mi Jukwenda 15:14.

Mungu mito watim ire thier i i acel.

Kakare niketho akoya koya i kind dhanu, thier ma leng’ pa Yehova diko dhanu i acel man i mer mandhandha. (Yohana 13:35) Jukani ma tin gibeponjo dhanu i ng’om zoo kite mi timo ni Mungu i acel? Wakwayu isom nyathibuku maeni kara inwang’ dwoko wang’ penji maeno.