Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 5

Kan Icidho i Coko mwa mi Jukristo ibiwok nwang’u ang’o?

Kan Icidho i Coko mwa mi Jukristo ibiwok nwang’u ang’o?

Argentine

Sierra Leone

Belgique

Malaisie

Dhanu ma pol giweko nicidho lubo ponji mi dini moko ci, kum ka gicidho ginwang’u ngo telowic mandha mi tipo kadok juk moko mandha pi peko migi. Ento, pirang’o ukwayu idikiri i coko mi Jukristo ma Jumulembe pa Yehova? Ibiwok nwang’u ang’o kuca?

Ibinwang’u mutoro mi bedo i kind dhanu m’umeri man m’udieng’ piri. I rundi mi jukwenda, Jukristo gibino ku cokri man gibed gitimo coko pi niworo Mungu, niponjo giragora man niketho cwinygi i kindgi. (Juebrania 10:24, 25) Calu gibed ginyutho mer i kindgi, ginwang’iri nia gitie i kind jurimo mandha, niwacu umego ku nyimego migi mi tipo. (2 Jutesaloniki 1:3; 3 Yohana 14) Wan bende walubo lapor migi man wanwang’u mutoro ma romrom ku migi.

Ibinwang’u bero mi ponjo nitio ku cik mir ukungu mi Biblia i kwo peri. Calu i rundi ma con,dhanu ma co, mon man awiya, ceke gicokiri karacelo. Juponji m’uromo pire gitio ku Biblia pi nikonyowa nineno kite ma wacopo nitio ku cik mir ukungu mi Biblia i kwo mwa ma kubang’ ceng’. (Poi mi Cik 31:12; Nehemia 8:8) Dhanu ceke copo ting’o cing’gi pi nikoro wec man dhanu ceke copo niwer, kum theng coko maeno moko tie ma juwer i ie man ma jukwayu dhanu uweci i ie. Eno tie kakare mi nyutho genogen mwa kamaleng’.Juebrania 10:23.

Ibinwang’u Mugisa mi bedo ku yioyic ma tek i bang’ Mungu. Jakwenda Paulo uyero ni cokri acel mi rundi pare kumae: “Ava nenowu benega dit, . . . Kara an ku wun de wajukra i kumwu, ng’atuman kum yioyic pa wadi man kum pa wadi, mu ku para de.” (Jurumi 1:11, 12) Nicokiri karacelo ku juyic wadwa kubang’ ceng’ ne, ketho yioyic mwa doko tek man teng’owa bende ni medirwa asu asu nikwo ayi kwo m’urombo ku cik pa Mungu.

Pirang’o ngo ikeicidhi nidikiri i coko mi cokri mwa mi nindo m’ubino kara in giri ikeinen ku weng’i giri lembe nini ceke? Jubijoli kud amora. Coko mwa ceke utie mi mananu, jukwayu ngo nia ibol thier.

  • Coko mwa mi cokri lubo lapor makani?

  • Bero makani ma wacopo nwang’u wan giwa ka wacokra i coko mi Jumulembe pa Yehova?