Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 WIC MIR APAR ABORA

Nyo acikara nithiero kwo para ni Mungu man nilimo batizo?

Nyo acikara nithiero kwo para ni Mungu man nilimo batizo?

1. Icopo penjiri ku penji makani ing’ei ponjo buku maeni?

NIAI m’icaku ponjo buku maeni, idaru niponjo lemandha dupa; calu ve lembang’ola mi kwo ma rondo ku rondo, kite ma ng’atini doko ko kan etho, man iponjo iwi genogen mi cer. (Eklizia 9:5; Luka 23:43; Yohana 5:28, 29; Lembanyutha 21:3, 4)Saa moko nyo idaru caku nicidho i coko ma tung’ tung’ mi Jumulembe pa Yehova, man iyio nia gibeworo Mungu i kite m’atira. (Yohana 13:35) Nyo idaru caku bende nidoko jarimo ma ceng’ni pa Yehova, man nyo idaru nitimo ng’iong’ic mi  timo ire. Pieno icopo penjiri kumae: ‘Kawoni dong’ acikara nitimo ang’o pi nitimo ni Mungu?’

2. Ang’o m’ucwalu Jaethiopia nikwayu nia elim batizo?

2 Jaethiopia moko bende ugam upenjere ku penji ma kumeno i rundi ma con. Nindo moko ma nyanok ing’ei cer pa Yesu, jalub pare ma nyinge Filipo uponjo Jaethiopia maeno. Filipo unyutho ire ngbeng’ nia Yesu tie Masiya. Lembe ma Filipo uponje ko umulo adundene, man ucwale niyero kumae: “Nen, pi eni; girang’o m’ucera ku maku [batizo]?”Tic mi Jukwenda 8:26-36.

3. (a) Yesu ung’olo ni julubne nia gitim ang’o? (b) Ka ng’atini ubelimo batizo ecikere nilimo nenedi?

3 Biblia uponjo thwolo thwolo nia kan imito itim ni Yehova, icikiri nilimo batizo. Yesu uyero ni julubne kumae: “Wuketh [dhanu niai kud i] thek ceke dok julub, wumi igi [batizo].” (Matayo 28:19) Yesu en gire de elimo batizo, pi niweko iwa lapor. Jutono ngo pii atona i wie, ento juroye en zoo emwony vuc i pii. (Matayo 3:16) Tin, ka Jakristu ubelimo batizo, jucikiri bende niroye en zoo emwony vuc i pii.

4. Batizo peri nyutho ang’o ni jumange?

4 Limo batizo peri nyutho ni jumange nia imito andha nidoko jarimb Mungu, man nitimo ire. (Zaburi 40:7, 8) Dong’ icopo penjiri kumae: ‘ukwayu atim ang’o kara alim batizo?’

BED KU NG’EYONG’EC MAN YIOYIC

5. (a) Iwang’ nilimo batizo, icikiri nitimo ang’o? (b) Pirang’o pire tie tek nia ibed icokiri nja i coko ma tung’ tung’ mi Jumulembe pa Yehova?

5 Iwang’ nilimo batizo, icikiri nitundo ning’eyo Yehova man Yesu. Idaru caku nitimo kumeno nikadhu kud i ponji mi Biblia. (Som Yohana 17:3.) Ento eno kende  uromo ngo. Biblia uyero nia ‘ng’eyong’ec mi yeny ma i Yehova yenyo ucikere niromowa.’ (Jukolosai 1:9) Coko ma tung’ tung’ mi Jumulembe pa Yehova bikonyi kara ibed ku mer ma ceng’ni ku Yehova. Eno tie thelembe acel ma pire tek m’ucikere nicweli icokiri nja i coko maeno.Juebrania 10:24, 25.

Iwang’ nilimo batizo, icikiri niponjo Biblia

6. Iwang’ nilimo batizo, ukwayu ing’ei lembe rukani?

6 Re, Yehova ubekwayu ngo nia ikeng’ei lembe ceke mi Biblia iwang’ nilimo batizo. Egam ekwayu ngo nia Jaethiopia ukeng’ei Lembagora ceke iwang’ nilimo batizo. (Tic mi Jukwenda 8:30, 31) Fodi wabimedara asu niponjo iwi Mungu rondo ku rondo. (Eklizia 3:11) Ento iwang’ nilimo batizo, ukwayu ikelar ing’ei man iyi kokoro ponji moko mir ukungu mi Biblia.Juebrania 5:12.

7. Ponji peri mi Biblia ukonyi nenedi?

7 Biblia uwacu kumae: “Ma yioyic umbe, nyayu mutoro i [Mungu] copre ngo.” (Juebrania 11:6) Pieno, ukwayu ibed ku yioyic iwang’ nilimo batizo. Biblia unyutho nia dhanu moko ma gibino nikwo con i adhura mi Korinto, giwinjo lembe ma julub pa Yesu gibino ponjo man, “giyio, e jumio igi [batizo].” (Tic mi Jukwenda 18:8) Kumeno bende, lembe m’idaru niponjo i Biblia, udaru konyi nibedo ku yioyic i lembang’ola pa Mungu, man i copo ma thieriri pa Yesu utie ko mi bodhowa kud i dubo man kud i tho.Yocuwa 23:14; Tic mi Jukwenda 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17.

NYUTH LEMANDHA MI BIBLIA NI DHANU MANGE

8. Ang’o ma bicweli kara inyuth pi lembe m’ibeponjo ni jumange?

8 Kan ibemediri niponjo lembe lee i Biblia, man ibeneno kite ma lembene ubekonyi ko i kwo peri, yioyic peri bidoko tek. Ibimaru ninyutho pi lembe  m’ibeponjone ni jumange. (Yeremia 20:9; 2 Jukorinto 4:13) Ento, icopo yero lembene ni ng’agi?

Yioyic bicweli ninyutho pi lembe m’iyio ni jumange

9, 10. (a) Icopo caku ninyutho pi lembe m’iponjo ni ng’agi? (b) Icikiri nitimo ang’o kan imito icak nirweyo karacelo ku cokiri?

9 Icopo maru ninyutho pi lembe m’ibeponjo ni wat peri, jurimbi, judhugola peri kunoke ni jurutic wedu. Eno tie ber, ento saa ceke, nyuth igi lembene ku yoo man ku mer. Ing’ei nindo ma nok, ibicaku nirweyo karacelo ku cokiri. Kan inwang’u nia idaru romo nirweyo karacelo ku cokiri, icopo niweco ku Jamulembe pa Yehova m’ubeponjo kudi Biblia, man ninyutho ire nia ibemito icak nirweyo lembanyong’a karacelo ku cokiri. Ka Jamulembe pa Yehova m’ubeponjo kudi Biblia uneno nia itie ayika man nia ibekwo nimakere ku lembe ma Biblia uyero, e wun ario ceke wubirombo ku judong cokiri moko ario.

10 Lembang’o ma bitimere saa ma wubirombo ku judong cokiri maeno? Judong cokirine gibiweco kudi pi nineno ka nyo inyang’ man iyio ponji mir ukungu mi Biblia, gibineno bende nia nyo ibeworo lembe ma Biblia uyero i kwo peri ma kubang’ ceng’, man ka nyo andha ibemito nidoko acel m’ikind Jumulembe pa Yehova. Ng’ei nia judong cokiri gigwoko dhanu ceke mi cokiri, gigwoko in bende; dong’ lworo kud unegi niweco kugi. (Tic mi Jukwenda 20:28; 1 Petro 5:2, 3) Ing’ei coko maeno, judong cokiri gibinyutho iri ka nyo icopo caku nirweyo lembanyong’a karacelo ku cokiri.

11. Pirang’o etie lembe ma pire tek akeca nia watim alokaloka i kwo mwa iwang’ caku nirweyo karacelo ku cokiri?

11 Judong cokiri maeno gicopo nikoro iri nia iwang’ caku nirweyo karacelo ku cokiri, ukwayu iketim alokaloka ma lee i kwo peri. Pirang’o etie lembe ma pire tek akeca nitimo alokaloka maeno? Pilembe kinde ma  wabenyutho pi Mungu ni jumange, wabecungo kaka Yehova, pieno, wacikara nikwo kit kwo ma mio yung ni Mungu.1 Jukorinto 6:9, 10; Jugalatia 5:19-21.

YEW DUBO PERI MAN LOK KURA PERI

12. Pirang’o dhanu ceke gicikiri niyewo dubo?

12 Lembe mange utie m’icikiri nitimo iwang’ nilimo batizo. Jakwenda Petro uwacu kumae: “Ka kumeno wuyew dubo mwu, man wulokuru kara dubo mwu ukabere woko.” (Tic mi Jukwenda 3:19, NWT) Niyewo dubo thelembene tie ang’o? Thelembene tie nibedo ku can i adundewa pi lembe moko marac ma watimo. Ku lapor, ka nwang’u iwang’e ibino won tarwang’, ukwayu iyew ikum timo maeno. Bende, kadok i kwo peri idaru timo kero peri ceke pi nitimo lembe m’atira de, fodi asu ukwayu iyew dubo peri, pilembe wan ceke wadubo man wacikara nikwayu kisa pa Mungu.Jurumi 3:23; 5:12.

13. ‘Nilokiri’ thelembene tie ang’o?

13 Nyo nibedo ku can kende kende i adundewa pi lembe moko marac ma watimo uromo? Ungo. Jakwenda Petro uyero bende nia ukwayu ‘nilokiri.’ Eno nyutho nia ukwayu iwek timo moko ci marac man icak nitimo lembe m’atira. Ku lapor, kepar nia ibecidho i kabedo moko wang’ ma kwong’a. Ing’ei saa moko, inwang’u nia idaru nirwinyo. Icopo timo ang’o? M’umbe jiji, icopo jwigo tiendi, icungo, iloko ku ng’eyi man imaku yo m’atira. Rom rom bende, kan ibemediri niponjo Biblia, icopo nwang’u nia itie ku ng’iyo kunoke kura moko i kwo peri m’ukwayu iloki. Bed ayika ‘niloko’ kura maeno, ing’eye tim alokaloka m’ukwayere man cak nitimo lembe m’atira.

 THIER KWO PERI NI MUNGU

Nyo ing’olo ni Yehova nia ibitimo ire?

14. Icopo nithiero kwo peri ni Mungu nenedi?

14 Lembe mange ma pire tek m’ukwayu itim iwang’ nilimo batizo tie nithiero kwo peri ni Yehova. Saa m’ibethiero kwo peri ni Yehova, ing’olo ire nikadhu kud i rwo nia ibiworo en kende, man ibiketho yeny pare i kabedo ma kwong’a i kwo peri.Poi mi Cik 6:15.

15, 16. Ang’o ma bicwalu ng’atini nithiero kwo pare ni Mungu?

15 Ning’olo nia ibitimo ni Yehova kende, tie ve ning’olo nia ibikwo ku ng’atu moko m’imaru pi dong kwo peri zoo. Kepar nia jalawobi moko giku nyaku moko gimito nigamiri. Yo yo kinde ma jalawobi ubemedere ning’eyo kura pa nyakune maber akeca, etundo nimare man emaku yub mi game. Ento, kadok etie lembe ma yot ungo nimaku yub maeno de, jalawobi maeno tie ayika niyio rwom mi bedo ku dhaku maeno pilembe emare.

16 Kinde m’ibemediri niponjo lembe iwi Yehova, ibitundo nimare man ibitimo lembe ceke m’icopo pi nitimo ire. Lembe maeno bicweli ning’olo i rwo nia ibitimo ire kende. Biblia uyero nia ng’atu moko ci m’umito nilubo tok Yesu ucikere ‘nikwerere gire.’ (Marko 8:34) Thelembe mi wec maeno tie ang’o? Thelembene tie nia, ibiketho woro Yehova i kabedo ma kwong’a i kwo peri. Yeny pa Yehova pire tie tek nikadhu yeny man lembakeca peri giri.Som 1 Petro 4:2.

KUD ILWOR NIA LEMBE BIVOYI

17. Pirang’o dhanu moko gimito ngo nithiero kwo migi ni Yehova?

17 Dhanu moko gibed gilworo nithiero kwo migi ni Yehova pilembe giparu nia saa moko gibitundo ngo nigwoko lembang’ola ma ging’olo nia gibitimo ko ire.  Gimito ngo nitimo lembe ma copo nyayu can i Yehova, kunoke gicopo paru nia ka githiero ngo kwo migi ni Yehova, e ebipoko ngo lembe i wigi pi lembe ma gibetimo.

18. Ang’o ma bikonyi kara iwek nibedo ku lworo ma nia ibitimo lembe ma nyayu can i Yehova?

18 Mer m’imaru ko Yehova bikonyi kara iwek nibedo ku lworo ma nia ibitimo lembe ma nyayu can i ie. Mer maeno bicweli nitimo lembe ceke m’icopo kara igwok lembang’ola m’itimo ire. (Eklizia 5:4; Jukolosai 1:10) Ibiparu ngo nia nitimo yeny pa Yehova tie pek akeca. Jakwenda Yohana ukiewo kumae: “Kum maeni en e mer pa Mungu, nia wawor cik pare: man cik pare gi pek ungo.”1 Yohana 5:3.

19. Pirang’o ukwayu ngo ilwor nithiero kwo peri ni Yehova?

19 Pi nithiero kwo peri ni Yehova, ubekwayu ngo nia ikebed ng’atu ma dubo ngo. Yehova copo kwayu ngo nia watim lembe ma wacopo ngo. (Zaburi 103:14) Ebikonyi nitimo lembe m’atira. (Isaya 41:10) Gen Yehova kud adundeni ceke, man “ebinyutho yo peri.”Lembrieko 3:5, 6.

NITIMO LEMBATUCA IWANG’ DHANU CEKE PI BOTH

20. Kan idaru thiero kwo peri ni Mungu, lembang’o mange m’ukwayu itim?

20 Nyo iparu nia itie ayika nithiero kwo peri ni Yehova? Kan idaru thiero kwo peri ni Yehova, dong’ itie ayika pi lembe mange m’ulubo. Ukwayu ilim batizo.

21, 22. Icopo timo “lembatuca” mi yioyic peri iwang’ dhanu ceke nenedi?

21 Nyuth ni jatel wi tic mi guriri mi judong cokiri (coordinateur du collège des anciens) mi cokiri peri  nia idaru thiero kwo peri ni Yehova man nia ibemito nilimo batizo. Ing’eye, ebing’io judong cokiri moko pi nineno kendo karacelo kudi, ponji ma tung’ tung’ mir ukungu mi Biblia. Ka giyio nia andha iromo, gibinyutho iri nia icopo nilimo batizo i coko madit mi Jumulembe pa Yehova. I coko maeno madit, jubimio ponji moko ma binyutho thelembe mi batizo.  Ing’eye, umego m’umio ponji maeno bipenjo ju m’ubecilimo batizo ku penji moko ario ma yot. Kinde m’ibedwoko wang’ penji ario maeno, ibinyutho nia ibetimo “lembatuca” mi yioyic peri iwang’ dhanu ceke.Jurumi 10:10.

 22 Ing’eye, ibilimo batizo. Jubiroyi ibimwony vuc i pii. Batizone biketho dhanu mange ceke bineno nia idaru thiero kwo peri ni Yehova man dong’ itie Jamulembe pa Yehova.

THELEMBE MI BATIZO PERI

23. Nilimo batizo “ku nying Wego ku Wod man Tipo Maleng’” tie ku thelembe ang’o?

23 Yesu uwacu ni julub pare nia gibilimo batizo “ku nying Wego ku Wod man Tipo Maleng’.” (Som Matayo 28:19.) Eno nyutho ang’o? Eno nyutho nia iyio dito pa Yehova, iyio tic pa Yesu i lembakeca pa Mungu, man bende iyio kite ma Mungu tio ko ku tipo pare maleng’ pi nitimo yeny pare.Zaburi 83:18; Matayo 28:18; Jugalatia 5:22, 23; 2 Petro 1:21.

Kinde m’ibemaku batizo, ibenyutho nia imito nitimo yeny pa Mungu

24, 25. (a) Batizo nyutho lembang’o? (b) I wic ma tokcen wabiponjo lembang’o?

24 Batizo nyutho lembe moko ma pire tek lee dit akeca. Kinde ma juroyi imwony vuc i pii, eca nyutho nia itho ikum kit kwo peri ma con m’atira ngo, kunoke iweke magwei. Kinde m’iwok kud i pii, eca nyutho nia ibicaku kwo manyen mi timo yeny pa Mungu. Eno nyutho nia dong’ niai saa maeca, ibitimo ni Mungu i kwo peri ceke. Poi nia ithiero ngo kwo peri ni dhanu, ni dilo moko kunoke ni tic moko. Ento ithiero kwo peri ni Yehova.

25 Thieriri peri bikonyi nibedo jarimo ma ceng’ni pa Mungu. (Zaburi 25:14) Eno nyutho ngo nia ng’atini biboth kende kende pilembe elimo batizo. Jakwenda Paulo ukiewo kumae: “Wutim tic mi both mu giwu ku lworo ku mielkum.” (Jufilipi 2:12) Batizo tie kende kende acaki. Dong’, icopo mediri nenedi nibedo ceng’ni ku Yehova? Wic ma tokcen mi buku maeni bidwoko wang’ penji maeno.