Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

Lub mediri peri

Lub mediri peri
 1. Nicaku the wec cuu

  NINDO M’ITIME I IE

 2. Niweco i ayi m’ibed iweco ko nja

  NINDO M’ITIME I IE

 3. Nitio ma ber ku penji

  NINDO M’ITIME I IE

 4. Nilar yiko paru mi dhanu i wang’ somo giragora

  NINDO M’ITIME I IE

 5. Nisomo piny tap tap

  NINDO M’ITIME I IE

 6. Niketho junyang’ ma ber i giragora

  NINDO M’ITIME I IE

 7. Niyero wec kubang’e kubang’e

  NINDO M’ITIME I IE

 8. Niponjo ku lapor

  NINDO M’ITIME I IE

 9. Nitio cuu ku giranena

  NINDO M’ITIME I IE

 10. Niloko dwal

  NINDO M’ITIME I IE

 11. Niweco ku yaw yaw

  NINDO M’ITIME I IE

 12. Niweco kud amora man nikethiri kaka jumange

  NINDO M’ITIME I IE

 13. Ninyutho kite mi tio ku ponji

  NINDO M’ITIME I IE

 14. Niwodho paru ma dongo thwolo thwolo

  NINDO M’ITIME I IE

 15. Niweco i kite ma nyutho nia iyio lembe m’ibeyero

  NINDO M’ITIME I IE

 16. Niyero wec ma gierojo man ma tielo cwiny

  NINDO M’ITIME I IE

 17. Nikonyo dhanu ginyang’ i ponji

  NINDO M’ITIME I IE

 18. Nidwoko ponji nyen

  NINDO M’ITIME I IE

 19. Niketho ponji umul adunde

  NINDO M’ITIME I IE

 20. Nidolo dhu ponji i ayi ma cuu

  NINDO M’ITIME I IE