Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 PONJI MIR 6

Genogen Ang’o m’Utie pi Jum’utho?

Genogen Ang’o m’Utie pi Jum’utho?

1. Lembanyong’a pi jum’utho tie ang’o?

Kinde ma Yesu utundo i Bethania ceng’ni ku Yerusalem, nang’u dong’ Jarimone ma Lazaro udaru nitho nindo udoko ang’wen. Yesu ucidho ceng’ni i dhu liel, giku Marsa man Mariamu, nyimego pa Lazaro. Ndhundhu, dhanu mange ugam upong’ kakeca. Kepim niparu kite ma anyong’a unego kudo Marsa giku Mariamu kinde ma Yesu ucero Lazaro!Som Yohana 11:21-24, 38-44.

Marsa ular ung’eyo lembanyong’a iwi dhanu m’utho. Elar eng’eyo nia Yehova bicero jum’utho kara gikwo kendo iwi ng’om.Som Yob 14:14, 15.

2. Nyo jum’utho ging’eyo lembe moko de?

Mungu yero ni Adamu kumae: “In i utur, man ibidoko ni utur.”THANGAMBERE 3:19.

Mungu ucwio dhanu kud utur. (Thangambere 2:7; 3:19) Wa dhanu watie ngo tipo m’ubekwo i kum mi ring’kum. Watie giracwia mi kum ma nen, pieno gin moko mbe mi kumwa ma medre nikwo i ng’ei tho mwa. Ka watho, ng’ith mwa de tho man rieko mwa rwinyo. Pieno re m’uketho kinde ma Lazaro cer, ekoro ngo lembe m’utimere saa ma nang’u etho i ie, kum jum’utho ging’eyo gin moko ngo kadok nyanok de.Som Zaburi 146:4; Eklizia 9:5, 6, 10.

Nyo Mungu sendo kunoke wang’u dhanu i mac ing’ei tho migi? Calu Biblia nyutho nia Jum’utho ging’eyo gin moko ngo kadok nyanok de, jum’ucikuponjo nia mac ma kutum utie no, gibecwayu ndra iwi Mungu. Paru kende kende de mi sendojo i mac, tie paru ma ton i ie.Som Yeremia 7:31.

 3. Nyo jum’utho copo weco de i bang’wa?

Jum’utho copo ngo niweco kadok ni winjo lembe moko. (Zaburi 115:17) Ento jumalaika moko nuti ma gireco, gin re ma gicopo weco ku dhanu man giloko nia jum’utho re m’ubeweco. (2 Petro 2:4) Yehova ukwero magwei nipimo kadok apima de niweco ku jum’utho.Som Poi mi Cik 18:10, 11.

4. Jukani ma gibicer?

Milioni dupa mi dhanu m’utho gibicer kara gidok gikwo kendo iwi ng’om. Kadok dhanu moko ma gibed gitimo lembe ma reco i wang’ tho migi pilembe nang’u ging’eyo ngo cik pa Mungu, gin de gibicer.Som Luka 23:43; Tic 24:15.

Jum’ucer binwang’u kakare mi ponjo lembe mandha iwi Mungu man ninyutho yioyic migi iwi Yesu nang’u gibewore. (Lembanyutha 20:11-13) Dhanu ceke ma gibitimo lembe ma beco ing’ei cer migi, gibikwo rondo ku rondo kud anyong’a iwi ng’om.Som Yohana 5:28, 29.

5. Lembe mi cer nyutho iwa ang’o iwi Mungu?

Calu Mungu uoro wode ubin utho piwa, watie ku genogen nia jum’utho gibicer. Pieno, lembe mi cer ponjowa nia Yehova tie Mungu ma jamer man jabero. Kinde ma jum’utho bicer, ibimaru akeca inen ng’a i kindgi?Som Yohana 3:16; Jurumi 6:23.