Тӧс материалдарга кӧчӧр

Иегованыҥ Керечилери

Тилди талдагар алтай

Jӱрӱмниҥ эҥ ле учурлу сурактарыныҥ каруузын билерге кӱӱнзейдер бе?

Jӱрӱмниҥ эҥ ле учурлу сурактарыныҥ каруузын билерге кӱӱнзейдер бе?

КАНДЫЙ эҥ учурлу сурактар? Улустыҥ сурап турган эҥ учурлу кезик сурактары. Бу мындый сурактарды слер байла бойыгардаҥ сураганар:

  • Кудай бистерди кичееп турган ба?
  • Jуу-чактар ла кыйын-шыралар качан-бирде токтоор бо?
  • Кижи божогон кийнинде не болот?
  • Божоп калган бистиҥ jуук улузысты бис база кӧрӧрис пе?
  • Мени Кудай уксын деп канайып мӱргӱӱр керек?
  • Jӱрӱмде ырысты канайып таап алар?

Бу сурактардыҥ каруузын слер санаанзар кайдаҥ бедирер керек? Башка-башка улустардаҥ сураза, каруузы башка-башка болор. Керек дезе ойгор ло тоомjылу да улустардаҥ сураза, олордыҥ каруулары база башка-башка болор. Ол каруулардыҥ кандый-бирӱзи бӱгӱнги ӧйгӧ келижип тургандый билдирер, jе бир эмеш ӧй ӧткӧн кийнинде эскирип калат.

Jе бир аҥылу бичик бар, оныҥ карууларына алаҥзыбай бӱдерге jараар. Бу бичик качан да тӧгӱндебей jат. Иисус Христос Кудайга мӱргӱӱрде: «Сениҥ сӧзиҥ — чындык» деп айткан (Иоанныҥ 17:17). Бу чындык бӱгӱн Библияда бичилген. Бу трактаттыҥ бӱктеринде слер бу сурактардыҥ кыска да болзо, jе jарт ла алаҥзу jок карууларын Кудайдыҥ Сӧзинеҥ таап аларар.

Кудай бистерди чын ла кичееп турган ба?

Человек в толпе

НЕНИҤ УЧУН МЫНДЫЙ СУРАК ТУРАТ: Бистиҥ jадып турган телекей калjула, чындык jогыла тооло. Кӧп кудайлык jаҥдардыҥ ӱреткениле болзо, кижиликтиҥ бастыра кыйын-шыразы Кудайдыҥ кӱӱн-табыла болот.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИ НЕНИ АЙДАТ: Кудай качан да jаманды jетирбей jат. «Чындык Кудай тӧгӱндебес, Бастыраны Эдеечи чынга турбас неме этпес» деп Иов 34:10 айдылат. Кудай улусты сӱӱп jат, ол олорго сӱрекей jакшы келер ӧй белетеп салган. Оныҥ учун Иисус «Теҥеридеги бистиҥ Адагыс… Сениҥ Каандыгыҥ келзин. Сениҥ кӱӱн-табыҥ теҥериде чилеп jерде болзын» деп мӱргӱӱрге ӱреткен (Матфейдиҥ 6:9, 10). Кудай бистерди сӱреен тыҥ сӱӱп jат, керек дезе бойыныҥ кӱӱн-табын бӱдӱрерге ол эҥ баалу тайылга берген.

Бытие 1:26—28; Иаковтыҥ 1:13; 1 Петрдыҥ 5:6, 7 база кӧр.

Jуу-чактар ла кыйын-шыралар качан-бирде токтоор бо?

Солдаты

НЕНИҤ УЧУН МЫНДЫЙ СУРАК ТУРАТ: Jуу-чактар тоозы jок улустыҥ jӱрӱмин апарат. Бистер ончогыс, эмезе бистиҥ тӧрӧӧн-тугандарыс кыйын-шырага качан-бирде табартканыс.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИ НЕНИ АЙДАТ: Бастыра jердиҥ ӱстинде амыр-энчӱниҥ ӧйи болор деп Кудай озолодо айдып jат. Кудай jердиҥ ӱстиле башкарып баштаза, улус «jуулажарга база ӱренбес». Олор «бойлорыныҥ кылыштарын салданыҥ мӱӱзине jаҥыдаҥ согуп эдер» (Исаия 2:4). Кудай ончо кыйын-шыраны ла чындык jокты jоголтып салар. «Кудай олордыҥ кӧстӧриниҥ jажын арчып салар, ӧлӱм де болбос, ый-сыгыт та, комудал да, оору-jобол до база болбос. Азыйгызы [бӱгӱнги кыйын-шыра ла чындык jогы бого база кирет] ӧдӱп калган» (Ачылта 21:3,4).

Псалом 37:10, 11; 46:9; Михей 4:1—4 база кӧр.

Кижи божогон кийнинде не болот?

Кладбище

НЕНИҤ УЧУН МЫНДЫЙ СУРАК ТУРАТ: Кӧп саба кудайлык jаҥдар кижи божогон кийнинде та канайып та оноҥ ары jӱрӱп турган деп ӱредет. Божоп калган улус тирӱ улуска каршузын jетирип турган, эмезе jаман улусты Кудай чактыҥ-чакка кыйнап турган деп ӱредет.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИ НЕНИ АЙДАТ: Божогон кийнинде улус jоголып калат. «Божоп калгандар нени де билбес» деп Экклезиаст 9:5 айдылат. Божоп калган улус нени де билбес, сеспес болгондо, олордо тирӱ улуска кандый да салтаарын jетирер аргазы jок (Псалом 146:3, 4).

Бытие 3:19; Экклезиаст 9:6, 10 база кӧр.

Божоп калган бистиҥ jуук улузысты бис база кӧрӧрис пе?

Ребенок, опечаленный смертью близкого человека

НЕНИҤ УЧУН МЫНДЫЙ СУРАК ТУРАТ: Бис бойыс jӱрӱм jӱрер кӱӱндӱ, анайда ла ок бистиҥ jуук улузыс jӱрзин деп кӱӱнзейдис. Божоп калган jуук улузысты кӧрӧргӧ амадап турганыс тегиндӱ эмес.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИ НЕНИ АЙДАТ: Божоп калган кӧп саба улус тирилер. «Сӧӧктӧрдӧ jаткандардыҥ ончозы… туруп чыгар» деп Иисус айткан (Иоанныҥ 5:28, 29). Кудайдыҥ алдынаҥ бери сананып салганыла тирилген улус jердиҥ ӱстинде сӱреен jакшы айалгада jадар аргалу болор. Келер ӧйдӧ сӧс уккур улус ӱргӱлjиге jӱрӱп, су-кадыгы бийик кеминде болор. «Чындык улус jерди энчиркенип, чактыҥ-чакка ондо jадар» деп Библияда айдылат (Псалом 37:29).

Иов 14:14, 15; Луканыҥ 7:11—17; Апостолдордыҥ иштери 24:15 база кӧр.

Кудай бистиҥ мӱргӱлисти уксын деп канайып чын мӱргӱӱр керек?

Молящийся мужчина

НЕНИҤ УЧУН МЫНДЫЙ СУРАК ТУРАТ: Кӧп саба кудайлык jаҥдарда улус мӱргӱӱп jат. Jе кӧӧп тоолу улус мӱргӱӱлине кару албай jадылар.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИ НЕНИ АЙДАТ: Эске ӱренип алган сӧстӧрди мӱргӱӱлде такып-такып айтпазын деп Иисус ӱреткен. «Качан мӱргӱӱп турзар бир ле немени такып-такып эске алынбагар» деп ол айткан (Матфейдиҥ 6:7). Бистиҥ мӱргӱӱлисти Кудай уксын деп кӱӱнзеп турган болзос, оныҥ кӱӱн-табыла мӱргӱӱр керек. Оныҥ учун Кудайдыҥ кӱӱн-табын билип алала, ого келиштире мӱргӱӱр керек. 1 Иоанныҥ 5:14 «оныҥ кӱӱн-табына келиштирип нени ле суразас ол бисти угуп jат» деп jарталат.

Псалом 65:2; Иоанныҥ 14:6, 14; 1 Иоанныҥ 3:22 база кӧр.

Ырысты канайып таап алар?

Женщина ищет счастья, читая Библию

НЕНИҤ УЧУН МЫНДЫЙ СУРАК ТУРАТ: Ырысту болорго акча-jӧӧжӧлӱ, jарлу, эмезе тыш-кебери jараш болор керек деп кӧп улус сананат. Олор бар-jок кӱчиле бу немелерге албаданып, чырмайгылап jат, jе ӧй ӧткӧн кийнинде акча-jӧӧжӧ, jарлу ла jараш болоры ырыс экелбей турганын оҥдогылап jадылар.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИ НЕНИ АЙДАТ: Иисус ырысты канайып табарын jартаган: «Бойыныҥ Кудайдаҥ камандузын оҥдоп тургандар — ырысту» (Матфейдиҥ 5:3). Бис Кудай керегинде чындыкты ла ол нениҥ учун бисти jайаган деп эҥ ле учурлу керексиништи jеткиледезес, чындык ырысты таап аларыс. Бу чындык Кудайдыҥ Сӧзинде бичилген. Бу чындык керегинде билгир jӱрӱмде не учурлу ла не учурлу эмезин оҥдоорго болужар. Бис эдип турган керектеристе Кудайдыҥ Сӧзиле башкарынзас бойыстыҥ jӱрӱмистиҥ ырызын кӧптӧдип аларыс (Луканыҥ 11:28).

Ука сӧстӧр 3:5, 6, 13—18; 1 Тимофейге 6:9, 10 база кӧр.

Бис Агару Бичимелдеҥ алты ла суракка кыскарта карууларды кӧрдис. Кӧӧпти билерге кӱӱнзейдер бе? Слер байла мындый сурактарды сураганар: «Кудай бисти кичееп турган болзо, ол бастыра кижиликтиҥ тӱӱкизинде ондый кӧӧп jаманды ла кыйын-шыраны нениҥ учун токтотпогон? Мен бойымныҥ билемниҥ jӱрӱмин канайып ырысту эдер аргалу?» мынаҥ да ӧскӧ кӧӧп сурактарга Кудайдыҥ Сӧзи толо ло бӱдӱмjилӱ каруулар берет.

Jе бӱгӱн кӧп улус Библияны кычырарга кӱӱнзебей jат. Бу бичик jаан, оны оҥдорго кӱӱч деп олор сананат. Кудайдыҥ Сӧзинеҥ сурактардыҥ карууларын аларга болуш кӱӱнзейдер бе? Иегованыҥ Керечилери слерге болужарга эки эп-арга берип jат.

Баштапкызы — «Кудай бистеҥ нени некейт?» деген бичик. Бу бичик Агару Бичимелдеҥ учурлу сурактардыҥ карууларын таап аларга болужат. Экинчизи, Агару Бичимелди акча тӧлӧбӧзинеҥ айылда ӱренери. Слердеҥ ыраак jок jадып турган Иегованыҥ Керечилери кажы ла неделеде, эмезе слерге эптӱ ӧйдӧ келип, бир эмештеҥ Кудайдыҥ Сӧзин слер ле jартажар аргалу. Бу эп-арганыҥ болужыла бастыра jердиҥ ӱстинде миллион тоолу улус тузазын алдылар. Олордыҥ кӧбизи «Мен чындыкты таап алдым!» деп алаҥзу jогынаҥ айдар аргалу.

Мынаҥ бийик байлык jок. Кудайдыҥ Сӧзиниҥ чындыгы jӱзӱн-базын немеге (суеверие) бӱдерине, алаҥзып турарына ла божоп калган улустыҥ, эмезе база не-неменеҥ коркырынаҥ jайымдап jат. Ол бистиҥ jӱрӱмисти ижемjилӱ, учурлу ла сӱӱнчилӱ эдет. «Слер чындыкты билип алзар, чындык слерди jайымдаар» деп Иисус айткан (Иоанныҥ 8:32).

1. Мужчина узнаёт то, чему учит Библия; 2. Женщина узнаёт то, чему учит Библия