Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 10-ЧЫ УРОК

Иисус јаантайын сӧс уккур болгон

Иисус јаантайын сӧс уккур болгон

Сеге ада-энеҥниҥ сӧзин угарга јаантайын јеҥил бе?~ Јок. Иисус Иегованыҥ да, ада-энезиниҥ де сӧзин јаантайын уккан деп, сен билериҥ бе?~ Адаҥныҥ ла энеҥниҥ сӧзин угарга јеҥил эмес болзо, Иисустыҥ теми сеге болуш болор. Иисус керегинде кӧптӧдӧ билип алак.

Иисус јерге келердеҥ озо, ол бойыныҥ адазыла теҥериде болгон. Иисус јерде база ада-энелӱ болгон. Олордыҥ ады Ио́сиф ла Мари́я. Олор канайып Иисустыҥ ада-энези болуп калганын билериҥ бе?~

Иисус теҥериде болордо, Иегова оныҥ јӱрӱмин алып, оны Марияныҥ ичине салды. Анайып, Иисус кижи чилеп туулып, јерде јадар аргалу болгон. Бу јаан кайкал болгон! Балдар канайып энелериниҥ ичинде јаандагылайт, анайып ла Иисус Марияныҥ ичинде јаанап ӧскӧн. Тогус ай кире ӧйдӧҥ, ол ак-јарыкка туулып јат. Анайып, Мария ла оныҥ ӧбӧӧни, Иосиф, Иисуска јердеги ада-энези болуп калдылар.

Иисус 12 јашту болордо, бойыныҥ адазын, Иегованы, тыҥ сӱӱп турганын бир учурал кӧргӱскен. Иисус ада-энезиле, карындаштарыла, Иерусали́м калага Па́сха байрамына барган болгон. Олор айылына кайра јанып бараткан јолдо Иосиф ла Мария Иисусты таппай калды. Олор оны кайдаҥ да таап болбоды. Ол кайда болгон, сен билериҥ бе?~

Иисус нениҥ учун ӧргӧӧдӧ болгон?

Иосиф ле Мария тӱргедеп Иерусалимге бурулып, Иисусты кайдаҥ ла бедиреп турдылар. Олор оны таппай турганынаҥ улам тыҥ санааркай бергиледи. Је ӱч кӱн ӧткӧн кийнинде, олор оны ӧргӧӧдӧ болгонын кӧрӱп ийдилер! Иисус нениҥ учун ӧргӧӧдӧ болгонын билериҥ бе?~ Нениҥ учун дезе, ол ондо бойыныҥ Иегова адазы керегинде кӧптӧдӧ билер аргалу болгон. Иисус Иегованы сӱӱген болгон, оныҥ учун Оны канайып сӱӱндирер деп, билерге кӱӱнзеген. Ол эр кемине једип те каларда, Иегованыҥ сӧзин јаантайын угатан. Иисус, ого кӱч те болзо, мынайып эдип јӱретен. Кудайдыҥ сӧзин угуп, ол шыралаарга белен болгон. Је ол Иосиф ле Марияны мынайып ла уккан ба?~ Агару Бичик эйе деп, айдат.

Иисустыҥ теми сени неге ӱредет?~ Ада-энениҥ сӧзин кӱч те болзо угуп турар керек. Мынайып эдерге сен албаданарыҥ ба?~

БОЙЫГАРДЫҤ АГАРУ БИЧИГЕРДЕҤ КЫЧЫРЫГАР