Magdiretso sa content

Magdiretso sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Inakeanon

Gusto Mo Baea Masayran ro Kamatuoran?

Gusto Mo Baea Masayran ro Kamatuoran?

KAMATUORAN parti sa alin? Parti sa madaeum ag importante gid nga mga pangutana ku mga tawo. Basi ikaw man hay gapalibog sa mga pangutana kaparehas kara:

  • Nagakabaeaka gid baea ro Dyos katon?
  • Matapos gid baea ro mga gera ag pag-antos?
  • Ano rayon ro matabo katon kon mamatay kita?
  • May pag-eaom pa baea ro mga patay?
  • Paalin ako mangamuyo agod pamatian it Dyos?
  • Paano ko makit-an ro minatuod nga kalipay?

Siin ka mangita it mga sabat sa rayang mga pangutana? Kon mag-agto ka sa mga laybrari ag sa baealigyaan it mga libro, makakita ka man it abo nga mga sabat sa rayang mga pangutana. Pero, owa gid ra gakasinanto sa kada isaea. Ro iba kara hay matsa insakto man pero, sa pag-eampas it pilang dag-on hay owa eon ra hieabot ngani anda ra nga ginauman ag ginaislan gid ngani.

Pero, may isaeang ka libro nga nagasugid it minatuod. Raya ro libro it kamatuoran. Si Jesu-Cristo nangamuyo sa Dyos: “Ro imong bisaea kamatuoran.” (Juan 17:17) Ro Bisaea ngara sa makaron hay ginatawag nga Baeaan nga Biblia. Sa madason nga mga pahina, makit-an mo ro klaro, ag minatuod nga mga sabat it Biblia sa mga pangutana sa ibabaw.

Nagakabaeaka Gid Baea ro Dyos Katon?

Eaki sa tunga it mga tawo

HAM-AN IT GINAKUTANA RA: Ro kalibutan makaron nga atong ginaestaran hay puno it kaeainan ag inhustisya. Abong relihiyon ro nagaturo nga pagbuot ku Dyos ro tanan nga pag-antos nga atong ginaatubang.

ANO RO GINATURO IT BIBLIA: Ro kaeautan hay owa gid maghalin sa Dyos. “Maeayo gid para sa matuod nga Dyos nga Makagagahom ro pag-obra it maeain ag bukon it matarong!” hambae ku Job 34:10. May mapinalanggaon nga katuyo-an ro Dyos para sa tanan nga tawo. Ruyon kon ham-an gintur-an kita ni Jesus nga mangamuyo: “Ama namon nga una sa Eangit,…Umabot ro imong Ginharian Matuman ro imong pagbuot, Iya sa eugta pareho man sa Eangit.” (Mateo 6:9, 10) Ro Dyos hay gakabaeaka gid katon it mayad, ngani nag-obra gid imaw it paagi agod nga tumanon ro anang katuyo-an nga may kasigurohan.—Juan 3:16.

Tan-awa man ro Genesis 1:26-28; Santiago 1:13; ag 1 Pedro 5:6, 7.

Matapos Gid Baea ro mga Gera ag Pag-antos?

Soldado

HAM-AN IT GINAKUTANA RA: Tungod sa padayon nga mga gera, kaabo-abo nga kabuhi it mga tawo ro naduea. Tanan gid kita hay naapektuhan sa rayang pag-antos it mga tawo.

ANO RO GINATURO IT BIBLIA: Naghambae ro Dyos nga paeuntaron nana ro kalinong sa bilog nga kalibutan. Sa idaeom ku ginharian it Dyos nga isaea ka eangitnon nga paggobyerno, ro mga tawo hay indi eon “magtuon pa it inaway.” Kundi, “saesaeon lang nanda ro andang mga espada agod mangin punta it arado.” (Isaias 2:4) Pagadueaon it Dyos ro tanan nga inhustisya ag pag-antos. Ro Biblia hay nagpasalig: “Ag pagapahiron nana [Dyos] ro tanan nga mga euha sa andang mga mata. Owa eon it kamatayon, kasubo, pagtangis, ukon kasakit. Ro daan nga mga butang [eakip eon ro tanan nga inhustisya ag pag-antos sa makaron] nagtaliwan eon.”—Pahayag 21:3, 4.

Tan-awa man ro Salmo 37:10, 11; 46:9; ag Miqueas 4:1-4.

Ano Rayon ro Matabo Katon Kon Mamatay Kita?

Sementeryo

HAM-AN IT GINAKUTANA RA: Abong relihiyon makaron sa kalibutan ro gaturo nga kon ro tawo hay mamatay, may una nga kaeag nga gaguwa sa anang eawas ag padayon gihapon ra nga gakabuhi. Gapati ro iba nga ro mga patay hay pwede mangsakit it mga buhi, ag ro mga maeaut hay padayon nga paantuson it Dyos sa kaeayohon nga impyerno.

ANO RO GINATURO IT BIBLIA: Kon ro tawo hay mamatay, owa eon imaw gakabuhi. “Ro mga patay, owa gid…it hasayran maskin ano” hambae it Manugwali 9:5. Tungod ro mga patay hay di kabati, kakita, kahambae ag kapainu-ino ngani, indi eon sanda kapanakit ag makabulig sa mga buhi.—Salmo 146:3, 4.

Tan-awa man ro Genesis 3:19 ag Manugwali 9:6, 10.

May Pag-eaom Pa Baea ro mga Patay?

Unga nga nagakasubo tungod sa pagkapatay it pinalangga sa kabuhi

HAM-AN IT GINAKUTANA RA: Gusto naton mabuhi it malipayon, kaibahan ro atong mga pinalangga sa kabuhi. Ag syempre pa ginakahidlawan man naton nga makita gid sanda it uman.

ANO RO GINATURO IT BIBLIA: Dagaya sa mga namatay hay pagabanhawon. Ginpromisa it Biblia “nga pagabanhawon it Dyos halin sa mga minatay ro tanan nga mga tawo, matarung man ukon maeain [“di-matarung,” NW].” (Binuhatan 24:15) Ro mga tawo nga pagabanhawon hay may tsansa nga mabuhi sa paraiso iya sa eugta, base sa orihinal nga katuyo-an it Dyos. (Lucas 23:43) Kaibahan sa rayang promisa para sa masinueondon, hay pagkabuhi nga may perpekto nga pang-eawas ag kabuhi nga owa it kataposan. Hambae it Biblia: “Ro mga matarong ro magatag-ana it eugta, ag maga-estar sanda dikara sa owa it kataposan.”—Salmo 37:29.

Tan-awa man ro Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; ag Binuhatan 24:15.

Paalin Ako Mangamuyo Agod Pamatian it Dyos?

Tawo nga nagapangamuyo

HAM-AN IT GINAKUTANA RA: Syempre, ro mga tawo sa tanan nga relihiyon hay gapangamuyo man. Pero pamatyagan nanda, owa sanda ginasabta it Dyos.

ANO RO GINATURO IT BIBLIA: Gintur-an kita ni Jesus nga likawan naton ro kabisado o pauman-uman nga pangamuyo. “Kon ikaw gapangamuyo,” hambae nana, “indi paghambaea ro parehong mga butang it pauman-uman.” (Mateo 6:7, NW) Kon gusto naton nga pamatian it Dyos ro atong mga pangamuyo, dapat kita mangamuyo sa paagi nga nailaan nana. Agod maobra naton ruyon, dapat nga masayran anay naton ro katuyo-an it Dyos ag mangamuyo kita base kara. Ro 1 Juan 5:14 naghambae: “Ay nagasalig kita nga nagapamati imaw katon, kon magpangayo kita it bisan ano nga butang nga suno sa anang [Dyos] kabubut-on.”

Tan-awa man ro Salmo 65:2; Juan 14:6, 14; ag 1 Juan 3:22.

Paano Ko Makit-an ro Minatuod nga Kalipay?

Babayi nga gusto gid makakita it kalipay paagi sa pagbasa ku Biblia

HAM-AN IT GINAKUTANA RA: Abong tawo ro nagapati nga ro kwarta, kabantugan ag manami nga pamostura hay gatao it kalipay. Ngani, anda ra gintinguhaan nga abuton agod magmalipayon, pero owa gid ra katao kanda it minatuod nga kalipay.

ANO RO GINATURO IT BIBLIA: Ginsugid ni Jesus ro sikrito it kalipay, kat imaw naghambae: “Malipayon ro mga gapaino-ino ku andang espiritwal nga kinahangeanon.” (Mateo 5:3, NW) Makit-an eamang ro minatuod nga kalipay kon atong pun-an ro pinaka-importante naton nga kinahangeanon—kauhaw sa espiritwal nga kamatuoran parti sa Dyos ag sa anang katuyo-an para katon. Sa Biblia makit-an duyon nga kamatuoran. Kon aton ron masayran magabulig ra katon nga maeubtan kon ano gid ro importante ag bukon sa atong kabuhi. Ro pagsunod naton sa kamatuoran it Biblia bilang giya sa atong mga desisyon ag mga gina-obra, magadaea ra katon it minatuod nga kalipay.—Lucas 11:28.

Tan-awa man ro Hulubaton 3:5, 6, 13-18 ag 1 Timoteo 6:9, 10.

Matag-od eang ra nga sabat it Biblia sa an-om ka mga pangutana. Gusto mo baea makasayod it dugang pa? Kon ikaw hay sambilog sa mga “mabinaeak-on it andang espiritwal nga kinahangeanon,” sigurado nga gusto mo gid. Siguro, naisip mo man ro iba pa nga mga pangutana pareho it: ‘Kon gakabaeaka gid ro Dyos katon, ham-an nga ginapabay-an nana ro sobra nga kaeainan ag pag-antos hasta makaron? Paano ko mapauswag ro pagsinaeayo sa sueod it akong pamilya?’ Gatao ro Biblia it makalilipay nga mga sabat kara, ag sa iba pa nga mga pangutana.

Ugaling, sa makaron abo ro gaaeang-aeang nga magbasa it Biblia. Para kanda, raya hay madamoe gid nga libro ag kon amat mabudlay intindihon. Gusto mo baea it bulig agod makita ro mga sabat sa Biblia? Ro Mga Saksi ni Jehova hay gatao it daywang ka paagi agod makabulig kimo.

Una, ro libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? (Hiligaynon nga edisyon) hay gin-obra agod buligan ro masako nga mga tawo nga usisaon ro klaro nga sabat it Biblia sa mga importante nga pangutana. Ro pangaywa nga bulig hay libre nga pagtuon it Biblia sa baeay. Isaeang ka Saksi ni Jehova nga kalipikado sa pagturo ro magaagto sa inyong baeay o sa ibang lugar nga kombenyente kimo, agod magtuon it Biblia sa matag-od eang nga oras kada semana ag raya hay owa it bayad. Minilyon nga tawo sa bilog nga kalibutan ro nakabenepisyo sa rayang programa. Abo kara kanda ro nalipay gid sa paghambae: “Nakit-an ko eon ro kamatuoran!”

Wa eon gid it manggad pa nga makatupong kara. Ro kamatuoran sa Biblia hay magahilway katon sa mga talimad-on o pamahiin, pag-aeang-aeang, ag grabi nga kahadlok. Gatao ra it pag-eaom, katuyo-an ag kalipay sa kabuhi. Naghambae si Jesus: “Ag makilaea [“masayran,” NW] ninyo ro kamatuoran, ag ro kamatuoran magahilway kinyo.”—Juan 8:32.

1. Eaki nga nagatuon it ginaturo ku Biblia; 2. Bayi nga nagatuon it ginaturo ku Biblia