Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Témoins i Iehova

Select language Ajië

Pâr̃â Vikâvèâi i Pâ Témoins i Iehova

Pwayèr̃i pâr̃â nedaa ne vikâvèâi xeve mâ mwâ waar̃ii ka tö vè ûbwa i katö xēvē.

 

Find a Location Near You

Nâ Tâi Nâ Ketöne Pâr̃â Vikavèâi Xeve

Rèi pâr̃â nejer̃e arii nâ wii nâ kar̃u vikâvèâi xeve (Heberu 10 :24, 25). Rö pâr̃â vikâvèâi vèki waar̃ii, gève törhû veâ pâr̃â vi a’pâgùr̃ù mi xè Pèci Ar̃ii cèki gève rhixâgùr̃ù pâr̃â nêr̃ê re nâ nââ nâ Iesu Kèriso, cèki gève koiwaa ē rèi pâr̃â nedaa. Pâr̃â vikâvèâi re wè nâ cîî-e vèki pâr̃â kâmö wânii.

Nâ tö gwâ pâr̃â vi tëvë rö lewe vikâvèâi xeve nâ rha ka wii nâ nêr̃ê-e rö waar̃ii. Nâ pâr̃i kâmö nâ ke yè êr̃ê vitânexai xiē rö i bör mâ cowa rö i rha rhē yè Bâō mâ rha pwaer̃o.