Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci ka tö eria

Témoins i Iehova

Ajië

Vi Rhapûmwâ i Pâ Témoins i Iehova Rèi Pâr̃â Nedö

Tèi pâr̃â nedö, pâ Témoins i Iehova wè cer̃e vikâvèâi r̃e, tèi karir̃i nedaa, cer̃e böri Témoins mi xè böri nevâ.

 

Find a Location Near You