Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci e yu rö ka rhavû

Témoins i Iehova

Select language Ajië

Introduction

Introduction

Tèi pâr̃â nedaa xinâ, nâ tö viöyö mâ pâr̃â vami nâ kââ ka tâcerè. E tâi ke waa cèki vior̃o nâ vami xēvē? Nâ da kââ ka mâmâ. Ae nâ dè wii nâ pè nââbee. Brochure-a wè nâ da dexâ pèci ka tëvë rö i nō ne viöyö ae nâ pèrivea pâr̃â dâ ka wii nâ kavè ka mi xè Pèci Ar̃ii mâ êr̃ê pâr̃â kââ re nâ pâr̃i vē nâ ke yè waa. Nâki gëvē waa koiwaa ē pâr̃â dâ re, nè bör̃i wii nâ vior̃o rö vami xēvē.