Ojië nâ vikibō re nâ waa nâ Yèpte yè Iehova

Nâ da mâmâ yè pûr̃ûbwè i Yèpte nâ kââ re, ae nâ pèyēxèvè vikibō i pēvaa xiē

Gè törhû bwè yar̃i re tö potèrè-a?— Wè pûr̃ûbwè i Yèpte. Pèci Ar̃ii nâ da êr̃êvea nee-e ae gère tâwai êr̃ê nâ pèvior̃o pēvaa xiē mâ Iehova. Nâ ē nâki gère a’pâgür̃ü rö xiē mâ rö i pēvaa xiē Yèpte.

Yèpte wè rha kâmö ka ē, ka bâ vipûr̃â tèyè rö i Iehova yè pûr̃ûbwè xiē. Cē wè dè rha kâmö ka mör̃ö mâ yèvu ne vipaa ka ē au. Tèi rha nedaa, baa i Israèl wè cer̃e për̃i yè-è, cèki tö gwâ vipaa re cer̃e yè waa yè pâr̃â paxa rhîa xer̃e.

Nâ poaer̃o mâ për̃i yè Iehova nâ Yèpte cèki yè vigâr̃â rö vipaa. Nâ bör̃i vikibō yè-è, êr̃ê: ‘Gö yè mâ nââ yè-i kâmö ka yè tù bayê xè mwâ xinya nâki gö pwami të xè vipaa. Kâmö re, wè nè yè mâ wakè mâ tö mwâ ar̃ii xii pwa rè i lee mör̃u xiē.’ Mwâ  ar̃ii wè katö ka bayêmâ re cer̃e javirù nâ pâr̃â kâmö nâ ka rhēēwaa Bâō. Nâ bör̃i vigâr̃â nâ Yèpte rö vipaa re! Gè tâwai êr̃ê, jae re tù bayê xè mwâ mâ mi nâ ka cëi i-ē rèi nedaa re nâ pwami të?—

Dè pûr̃ûbwè xiē të! Ka rhaxârö. Ae xinâ, nè yè kâyâi i-ē. Nâ kau au nâ vinenâwêr̃ê xiē. Tânexâi wa êr̃ê, nâ wê vikibō mâ. Nâ bör̃i a’cëi yè nâ pûr̃ûbwè xiē, êr̃ê: ‘Pēvaa, gè waa mâ vikibō yè Iehova, nâ ē nâ gè yè tuâgür̃ü-e.’

Tèi pâr̃â nedö, pâr̃â pâ bee wè cer̃e mi nâ ka rhâwaa-e

Pûr̃ûbwè i Yèpte wè nâ vinenâwêr̃ê bar̃ē nâ cē. Rö mwâ ar̃ii nâ da pâr̃i i-ē të nâ ke yè öyö mâ ër̃i kiē oyar̃i. Ae nâ kau rö wenenâ xiē nâ ke yè pèyēxèvè vikibō i pēvaa xiē mâ pèvior̃o Iehova. Duo vitânexâi re, wè cur̃u vikoeji rai ke yè öyö mâ ër̃i kiē oyar̃i. Nâ bör̃i tù xè mwâ i pēvaa xiē mâ vi nâ ka tö mwâ ar̃ii rèi pâr̃â nedaa ne mör̃u xiē.

Gè tânexâi êr̃ê, nâ pèvior̃o pēvaa xiē mâ Iehova?— Üü! Nâ pèvior̃o r̃u! Nâki gè pwêr̃êwaa mâ nâki gè rhivèē Iehova, nâ bör̃i pâri-i nâ ke yè ûr̃û pûr̃ûbwè i Yèpte. Gèi bar̃ē, gè yè pèvior̃o duaēr̃i-i mâ Iehova.

VÂR̃Â RÖ PÈCI AR̃II XII

  • Deutéronome 6:4-6

  • Juges 11:30-40

  • 1 Korenito 7:37, 38