Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci ka tö eria

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci e yu rö ka rhavû

Témoins i Iehova

Ajië

Via’pâgür̃ü Vèki Pâr̃â Oyar̃i

Introduction

Introduction

Gè yè rhivèē Iehova Bâō xii xè i wênenâ xii wânii, mâ ko xii wânii, mâ mör̃ö xii wânii. Pâr̃â nō re gö nââ yè-i xinâ wè nè yè tö dö wenenâ xii ; gè yè mâ a’pâgür̃ü yè o xii mâ pèa’-e nâ gè cuè rö katö xii, nâ gè vâr̃â rö weyê, nâki gè vi nâ ka kur̃u mâ nâki gè tëmârua.DEUTÉRONOME 6:5-7.