Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci e yu rö ka rhavû

Témoins i Iehova

Select language Ajië

 VIA’PÂGÜR̃Ü 7

Nâ Wê Pwa Rö Wenenâ Xii, Êr̃ê, Gè Tö Rhar̃i Mâ Gè Bar̃a?

Nâ Wê Pwa Rö Wenenâ Xii, Êr̃ê, Gè Tö Rhar̃i Mâ Gè Bar̃a?

Törhû oyar̃i re tö potèr̃è-a. Nâ tövea, êr̃ê, nâ tö rhar̃i mâ nâ bar̃a ra? Nâ wê pwa yè-i mâ nâ ketöne ka ûr̃û re?— Ketöne re, we nâ pwa yè pâr̃â kâmö wânii. Nâ tö Pèci Ar̃ii nâ nō ne bör̃i kaveâi i Iehova ka pwa yè r̃e nâ ketöne re. Rhaxâ rai r̃e wè Elia. Törhû kââ re pwa yè-è.

Yêyabèle wè nâ bar̃i yovèmii Elia

Elia wè nâ mör̃u rö Israèl bayêr̃i ke tövea i Iesu. Orokau xè Israèl, Ahaba, wè nâ da ka tânō yè Bâō ka avâr̃i, Iehova. Bwè xiē wè Yêyabèle. Cur̃u rhau tânō yè Baala, Bâō ka vē. Cer̃e bör̃i waa ûr̃û r̃u nâ pâr̃â kâmö rö Israèl, cer̃e rhau tânō yè Baala. Yêyabèle Bwè Orokau, nâ wê dè koerènō, nâ bar̃i yövèmii virai pâr̃ä paxa tânō yè Iehova, ûr̃û Elia bar̃ē! Gè tâwai kââ re nâ waa nâ Elia?—

Nâ ör̃ö! Nâ vi nâ ka tö mwâi, rö bwêdè nekaê, mâ öcoe rö rha mwâer̃e. Tö vitânexâi  xii, kiye re nâ vi nâ ka öcoe?— Avâr̃i! Nâ kau nâ bar̃a xiē. Ae nâ da wii nâ pûû-e cèki bar̃a i rha kââ. Kiye? Wè nâ tâwai êr̃ê, nè yè nââbee nâ Iehova. Nâ wê pèrivea yè-è mâ arinâdö xiē nâ Iehova. Rha nedaa, Iehova wè nâ cëi pwaer̃o xiē mâ kâxâi ria mi kemor̃u xè nekö. Nâ bör̃i pâr̃i të Iehova nâ ke yè nââbee-e!

Nâ nââbee tâi Elia nâ Iehova?

Tèi okâre nâ tö mwaer̃e nâ Elia, nâ bör̃i pea’-e nâ Iehova, êr̃ê: ‘Gè waa jië röa?’ Nâ bör̃i a’cëi yè nâ Elia, êr̃ê: ‘Gènya rhar̃i re tânō yè-i röa. Gö tö rhar̃i, gö bör̃i bar̃a nâki yè mâ yovèmii nya.’ Nâ tânexâi nâ Elia êr̃ê, e wê yovèmii au pâr̃â paxa tânō yè Iehova. Ae nâ a’cëi yè nâ Iehova, êr̃ê: ‘Âbwa! Gè da avâr̃i. Nâ wii wir̃i nâ 7 000 kâmö paxa tânō yè nya. Mör̃ö nâ gèi. Nâ wii të wir̃i nâ wakè vèki röa!’ Gè tânexâi êr̃ê, nâ vior̃o nâ Elia nâ nâ pwêr̃ê mêr̃êa’ i Iehova?—

Nâ a’pâgür̃ü jië yè-i nâ nō ne Elia?— Nâ a’pâgür̃ü yè-i êr̃ê, koa tânexâi bwir̃i êr̃ê, gè tö rhar̃i mâ koa yè bar̃a. Pâr̃â kaveâi Iehova wè cer̃e mear̃i-i, bör̃i Iehova wè nâ kau au nâ ar̃inadö xiē, nè yè bör̃i bâ par̃i-ē nâ ke yè nââbee-i! Gè vior̃o nâki gè tâwai êr̃ê, gè da tö rhar̃i?—

VÂR̃Â RÖ PÈCI AR̃II XII

  • 1 Rois 19:3-18

  • Peci Salamo 145:18

  • 1 Petero 5:9