Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci

Vi nâ ka törhû pâr̃â nemè pèci e yu rö ka rhavû

Témoins i Iehova

Select language Ajië

Via’pâgür̃ü Vèki Pâr̃â Oyar̃i

Parents, use these stories to teach your children valuable Bible lessons.

Kââ Ka Tö Ûyûi Re Yè Nââ Vior̃o nâ Gère Tâwai

Pèci Ar̃ii wè nâ tëvë rö rha kââ ka tö ûyûi e a’yè-è “ka tö ûyûi ka ar̃ii.” Gè bar̃i a’pâgür̃ü ketöne?

Rèbeka Nâ Bar̃i Pèvior̃o Wenenâ i Iehova

Jië nâ kââ re gè yè waa cèki gè ûr̃û Rèbeka? Vâr̃â nō nee-e mâ a’pâgür̃ü bar̃ē bör̃i kââ rö i-ē.

Rahaba Wè Nâ Tânewèi Yè Iehova

Törhû ûr̃ûwè nâ ke orua Rahaba mâ pâr̃â vami xiē tèi okâre e yövèmaii Jeriko.

Nâ Pèvior̃o Pēvaa Xiē Mâ Iehova

Jië nâ vikibō re nâ tuâgür̃ü nâ pûr̃ûbwè i Yèpte? Ûr̃ûwè nâ ke yè pèvicir̃i i-ē?

Yamùèl Nâ Dè Bâ Koiwaa Kââ Ka Târi

Ûr̃ûwè, yè vē, nâ ke yè pèvicir̃i Yamùèl mâ waa kââ ka târi rö nejer̃e pâr̃â kâmö paxa waa kââ ka yane?

David Wè Nâ Da Bar̃a

Vâr̃â nō ne rö Pèci Ar̃ii cèki gè tâwai xiye re nâ da bar̃a nâ David.

Nâ Wê Pwa Rö Wenenâ Xii, Êr̃ê, Gè Tö Rhar̃i Mâ Gè Bar̃a?

Nâ êr̃ê jië nâ Iehova yè Elia, rèi okâre nâ tânexâi, êr̃ê, dè cē rhar̃i au? Öjië nâ vi’apâgür̃ü mi xè nō i Elia?

Nâ Pâbir̃i Vèkiē Pâr̃â Kavexâi Ka ē Nâ Yoshiya

Nâ êr̃ê yè re nâ Pèci Ar̃ii, êr̃ê, nâ dö tâcerè yè Yoshiya nâ ke yè waa kââ ka târi. Törhû, ûr̃ûwè, cer̃e nââbee nâ pâ kavexâi xiē.

Yèrèmi Nâ Dè Bâ Vaa Tèyè Nō i Iehova

Törhû! Cer̃e dè kacowaa-e mâ rhōê i-ē nâ pâr̃â kâmö, kiye re nâ da tâmâ rö i ke tëvë i-ē rö i Bâō nâ Yèrèmi?

Iesu Kâmö Ka Bâ Pêr̃êwaa

Nâ da bâ mâmâ nâ ke yè pwêr̃êwaa duaër̃i xii. Törhû ke waa i Iesu, bör̃i pèvicir̃i.

Cer̃e Yu Pâr̃â Pèci Rö i Iesu

A’pâgür̃ü bar̃ē bör̃i kââ rö i pâ 8 kayupèci re yu rö i mör̃u i Iesu.

Pâmar̃a Paulo Wè Wi Dowa Ka Da Bar̃a

Wi dowa ka pè orua mör̃u i kaniaa xiē. Nâ waa ûr̃ûwè?

Timote Nâ Bar̃i Nââbee Pâr̃â Kâmö

Ûr̃ûwè nâ ke yè waa-i cèki e au nâ mör̃u xii ûr̃û Timote did?

Rha Mwâcir̃i Ka Yè Vicâwâ Yè Bwêjë Wânii

Nè yè ûr̃ûwè nâ bwêjë rèi nedaa re nè yè vicâwâ yè bwêjë wânii nâ Iesu? Ârike! Gè bar̃i törhû nedaa re?