Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Miwo yí le Yehowa dro wakɔ le egbɛmɛɔ?

 ENUPKLAPKLA 12

Ðoɖo ci nu yí mìwanɔ mìwo Fyɔɖuxu kunuɖeɖedɔ lɔ leɔ?

Ðoɖo ci nu yí mìwanɔ mìwo Fyɔɖuxu kunuɖeɖedɔ lɔ leɔ?

Espagne

Biélorussie

Hong Kong

Pérou

Azan kleŋ ɖe doŋkɔ nɔ Yesu kuɔ, énu mɔ: “Wo a dra Mawu Fyɔju ŋɛnywi lɔ le xexe lɔ pleŋ mɛ, yí a sɔ ɖe kunu nɔ jukɔn lɔwo pleŋ. Hwehunnɔ nu yí vɔvɔɛnu lɔ a va ɖo.” (Matie 24:14) Vɔ lé woawa kunuɖeɖedɔ cɛ le xexe lɔ pleŋ mɛ doɔ? Kpɔwɛ ci yí Yesu ɖo ɖɛ nɔ mì hwecinu yí énɔ nyigban ji yí akpedo mì nu.​—Luiki 8:1.

Mìyinɔ amɛwo gbɔ le wowo xowo mɛ. Yesu kpla eŋɛnywi lɔ dradra so axomɛ yi axomɛ yinukplaviwo. (Matie 10:11-13; Edɔwawawo 5:42; 20:20) Le exwe sanŋdi ŋkɔtɔ mɛɔ, wona texwe ɖe koŋ ci mɛ eŋɛnywidratɔwo aɖe kunu le. (Matie 10:5, 6; 2 Korɛntitɔwo 10:13) Ahanke le egbɛmɛɔ, wowa ɖoɖo nywi nɔ mìwo kunuɖeɖedɔ lɔ. Hamɛ ɖekaɖeka xɔ nyigbanmama ci mɛ aɖe kunu le. Wana cɛ kpenɔ do mì nu yí mìwanɔ do ese ci yí Yesu do nɔ mì mɔ “mìwo le dra Eŋɛnywi lɔ nɔ amɛwo” ji.​—Edɔwawawo 10:42.

Mìdranɔ eŋɛnywi lɔ le afishiafi ci yí mìkpɔnɔ amɛwo le. Yesu gbeɖo kpɔwɛ ɖɛ nɔ mì le kunuɖeɖe nɔ amɛwo le afishiafi, shigbe axuta alo dotɔ tu nɛ. (Maki 4:1; Ӡan 4:5-15) Eyi taɖo mìwo can mìɖenɔ kunu nɔ amɛwo le afishiafi: le ablɔwo ji, le afiwo mɛ, le pakiwo ji, alo to telefonu ji. Mìgbeɖenɔ kunu nɔ mɛciwo yí le axwe xa nɔ mì, mɛciwo mìwanɔ edɔ koɖo, mìwo kpena sukluviwo, koɖo mìwo xomumɛtɔwo hweshiahwenu ci yí mɔnukpɔkpɔ sun mì shi. To emɔ cɛwo pleŋ jiɔ, mìkpekɔ do amɛ linlɔn nɛniɖe nu le nyigban lɔ pleŋ ji yí wosekɔ ‘hwlɛngan ŋɛnywi’ lɔ.​—Ehajiji Wema 96:2nwt.

Mi àji mɔ yeanu Mawu Fyɔɖuxu ŋɛnwyi lɔ koɖo nyɔna ci ahɛn vɛ le esɔmɛ nɔɔ? Ŋgbesɔ eŋɛnywi cɛ wa eo ɖekɛ tɔ o. Tekpɔ anui nɔ amɛwo kaba!

  • Eŋɛnywi ci yí ele mɔ woadraɔ?

  • Lé Yehowa Kunuɖetɔwo ɖyikɔ Yesu do le kunuɖeɖedɔ lɔ mɛɔ?