Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 ENUPKLAPKLA 23

Lé woŋwlɛnnɔ mìwo wemawo yí gbeɖenɔ gɔnmɛ nɔ wo doɔ?

Lé woŋwlɛnnɔ mìwo wemawo yí gbeɖenɔ gɔnmɛ nɔ wo doɔ?

Wemaŋwlɛnŋwlɛn dɔwaxu le U.S.A.

Corée du Sud

Arménie

Burundi

Sri Lanka

Nɔ mìatɛnŋ adra “eŋɛnywi” lɔ nɔ “jukɔn ɖeshaɖe, akɔta ɖeshaɖe, egbedodo ɖeshaɖe, koɖo eju ɖeshaɖe[ɔ],” mìwanɔ wema do egbe ciwo yí wu 750 mɛ. (Enyɔdasɛ 14:6) Lé mìwanɔ edɔ gangan cɛ doɔ? Wemaŋwlɛntɔ vovovo ciwo yí le xexeɛ pleŋ mɛ koɖo egbegɔnmɛɖetɔ dovevinuwo lɔdu yí nanɔ mìwɛ ni. Wo pleŋ nyi Yehowa Kunuɖetɔwo.

Ŋlɛshigbe mɛ yí woŋwlɛnnɔ enyɔ lɔ do doŋkɔ. Edɔjikpɔha yí kpɔnɔ Wemaŋwlɛnŋwlɛn Dɔwaxu ji le mìwo dɔwaxugan. Edɔwaxu cɛ yí wanɔ ɖoɖo do wemaŋwlɛntɔ ciwo yí le edɔwaxugan lɔ koɖo alɔjedɔwaxu ɖewo dɔwo nu. Ci yí wemaŋwlɛntɔ lɔwo le eju vovovowo mɛɔ, enanɔ mìwanɔ wema ciwo yí sɔnɔ koɖo eӡan akɔta ɖeshiaɖe mɛ tɔwo tɔ.

Wosɔnɔ wema lɔ mɛ nyɔwo ɖaɖa egbegɔnmɛɖetɔwo. Nɔ wodashi do enuŋwlɛnŋwlɛn lɔwo jiɔ, wosɔnɔ wo ɖaɖa egbegɔnmɛɖetɔ ciwo yí le xexeɛ pleŋ mɛ to ɔdinatɛɛ ji. Egbegɔnmɛɖetɔ lɔwo tenɔ kpɔ yí zannɔ “nyɔnɔnwinyɔ ciwo yí sɔgbe pɛpɛpɛ” yí sɔ ɖenɔ gɔnmɛ nɔ gɔnmɛsese ci teŋ yí le Ŋlɛshigbe mɛ nyɔ lɔ nu do wowo gbe mɛ.​—Ŋununyatɔ 12:10nwt.

Ɔdinatɛɛwo zanzan nanɔ yí edɔ lɔ sɔnɔ. Ɔdinatɛɛ datɛnŋ anɔ wemaŋwlɛntɔwo koɖo egbegɔnmɛɖetɔwo dumɛ o. Vɔ, toto ciwo yí wowa do ɔdinatɛɛ lɔwo mɛ kpenɔ do wo nu le wowo dɔwo wawa mɛ. Yehowa Kunuɖetɔwo wa ɔdinatɛɛ mɛ toto ci woyɔnɔ mɔ MEPS. Toto cɛ nanɔ yí woŋwlɛnnɔ wema do egbe sanŋdi nɛniɖe mɛ. Égbenanɔ yí enuŋwlɛnŋwlɛnwo koɖo fotowo dodo wema lɔwo mɛ koɖo wowo tata nɔnɔ fafɛɖe.

Nyi yí taɖo mìle egbla gangan cɛwo dokɔ mɔ mìata wemawo do egbe ciwo yí amɛ kotokun hwɛɖeka kpoŋ donɔ mɛɔ? Ðoɔ, Yehowa dro enyi mɔ “wo a hwlɛn amɛwo pleŋ gan. Yí . . . amɛwo pleŋ a jeshi nyɔnɔnwi” lɔ.​—1 Timɔte 2:3, 4.

  • Lé woŋlwɛnnɔ mìwo wemawo doɔ?

  • Nyi yí taɖo mìɖenɔ mìwo wemawo gɔnmɛ do egbe sugbɔ mɛɔ?