Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 ENUPKLAPKLA 16

Edɔ ciwo yí Sumɔsumɔdɔwatɔwo wanɔɔ?

Edɔ ciwo yí Sumɔsumɔdɔwatɔwo wanɔɔ?

Birmanie

Edɔwawa le bɔbɔ mɛ

Sumɔsumɔdɔwawa gbɛ

Fyɔɖuxuxɔ mɛ dradrado

Bibla xo nuxu so ŋsu Kristotɔwo gbɛ amɛve ciwo yí axɔ ŋkɔ̀ le hamɛ lɔ mɛ nu. Wowo yí nyi: “jikpɔtɔwo koɖo sumɔsumɔdɔwatɔwo.” (Filipitɔwo 1:1nwt) Le hamɛ ɖeka mɛɔ, ŋsu cɛwo tɛnŋ sugbɔ yí axɔ agbannɔamɛjiwo. Edɔ vevi ciwo yí sumɔsumɔdɔwatɔwo wanɔ nɔ mìɔ?

Wokpenɔ do hamɛmɛshinshinwo-ha nu. sumɔsumɔdɔwatɔwo nyi mɛciwo yí le ekadodo nywi mɛ koɖo Yehowa. Ðewo nyi ɖajɛviwo yí mɛbuwo nyi mɛganxoxuwo. Wonyi mɛciwo ji woatɛnŋ akando yí wogbedonɔ vevi edɔ. Wokpenɔ ŋkuvi do edɔ vovovowo nu, eyi nanɔ enuwo zɔnnɔ do ɖoɖo nywi nu le hamɛ lɔ mɛ. Egbenanɔ yí hamɛmɛshinshinwo kpɔnɔ vovo sugbɔ do Bibla kplakpladɔ koɖo lɛngbɔkplɔkplɔdɔ lɔ nu.

Wowanɔ edɔ vovovowo. Sumɔsumɔdɔwatɔ ɖewo nyinɔ anyinɔxujikpɔtɔwo yí donɔ ozɔn nɔ amɛ ciwo yí vanɔ bɔbɔ lɔwo. Eɖewo kpɔnɔ ehaxonuwo ji, ebuwo manɔ wemawo nɔ nɔviwo, ebuwo kpɔnɔ hamɛ lɔ hokɔnŋtawo ji, yí ebuwo manɔ nyigbanmama ci mɛ woaɖe kunu le nɔ haamɛ tɔwo. Wogbekpɔnɔ Fyɔɖuxuxɔ lɔ ji yí enɔnɔ mɛmiɖe. Hamɛmɛshinshinwo biɔnɔ so wo shi mɔ woakpedo amɛ shinshinwo nu. Ci yí sumɔsumɔdɔwatɔwo wanɔ edɔ ɖeshiaɖe ci wobiɔ so woshi so ji mɛɔ, wonyi amɛ ciwo yí je nɔ bubu le haamɛ.​—1 Timɔte 3:13.

Woɖonɔ kpɔwɛ nywi. Nɔnɔmɛ nywi ciwo yí le sumɔsumɔdɔwatɔwo shi yí na yí wosɔ wo. Edɔ nywi ciwo yí wowanɔ le bɔbɔ lɔwo mɛ nanɔ mìwo xɔse sɛnnɔŋ doji. Kpɔwɛ nywi ci yí woɖonɔ le kunuɖeɖedɔ lɔ mɛ nanɔ yí ezo ɖonɔ mì mɛ le eŋɛnywi lɔ dradra mɛ. sumɔsumɔdɔwatɔwo wanɔ edɔ alɔ-le-alɔmɛ koɖo hamɛmɛshinshinwo, eyi nanɔ yí jijɔ koɖo ɖekawawa nɔnɔ mì mɛ. (Efezitɔwo 4:16) Nɔ hwenu lɔwo vayikɔɔ, wowo can atɛnŋ avaje anyi hamɛmɛshinshinwo.

  • Miwo yí sumɔsumɔdɔwatɔwo nyiɔ?

  • Nyiwo yí sumɔsumɔdɔwatɔwo wanɔ yí enuwo zɔnnɔ nywiɖe le hamɛ lɔ mɛɔ?