Nowe

Abraxamu koɖo Sara

Moizi

Yesu Kristo

Amɛ sugbɔ bunɔ mɔ sɛnsɛnha yoyu ɖe yí Yehowa Kunuɖetɔwo nyi. Ganŋke, ewu exwe 2 700 vayi yí Mawu adodwi lɔ yɔ yisɛntɔwo mɔ ye “kunuɖetɔwo.” (Ezai 43:10-12nwt) Doŋkɔ nɔ exwe 1931 ɔ, woyɔnɔ mì mɔ Bibla Nukplaviwo. Vɔ nyi yí taɖo mìvasɔ ŋkɔ mɔ Yehowa Kunuɖetɔwoɔ?

Ŋkɔ lɔ dasɛ Mawu ci yí mìsɛnnɔ. Mawu ŋkɔ Yehowa ze le Bibla lɔnuŋwlɛnŋwlɛn xoxuitɔwo mɛ kotokun nɛniɖe. Ganŋke le Bibla gɔnmɛɖeɖe sugbɔ mɛɔ, woɖe ŋkɔ lɔ si yí sɔ bubu ŋkɔwo shigbe mɔ Axwetɔ alo Mawu nɛ do yitɔxu. Vɔ Mawu adodwi lɔ yɔ yiŋkɔ ŋtɔŋtɔ, Yehowa, nɔ Moizi yí nu ni mɔ: “Ecɛ yí nyi anyi ŋkɔ tɛgbɛɛ.” (Hunhun 3:15nwt) Ŋkɔ lɔ na yí eto akpo xesexese nɔ ŋsu mawuwo. Jijɔ gangan enyi nɔ mì mɔ Mawu ŋkɔ kɔkɔɛ lɔ le mì nu!

Ŋkɔ lɔ dasɛ sɛnsɛndɔ ci yí mìwanɔ. So keke blema, tɔ so amɛ jɔjɔɛ Abɛli ji yí amɛ sugbɔwo ɖe kunu mɔ yewoxɔ Yehowa ji se. Le exwe sanŋdi ciwo yí kplɔɛdo mɛɔ, Nowe, Abraxamu, Sara, Moizi, Davidi koɖo mɛbuwo vakpe nɔ “xɔsetɔ sugbɔtɔ lɔwo.” (Ebretɔwo 11:4–12:1) Shigbe lé amɛ ɖe aɖe kunu le kojoɖoxu yí adasɛ mɔ mɛci wole nyɔ jɔ hannɛɔ, mìwo can mìɖui koŋ mɔ mìaɖe kunu so nyɔnɔnwi ci yí kudo mìwo Mawu nu.

Ŋkɔ lɔ dasɛ mɔ mìnyi Yesu dokplɔtɔwo. Bibla yɔ Yesu mɔ “egbejinɔtɔ ɖashifuɖutɔ.” (Enyɔdasɛ 3:14) Yesu ŋtɔ nu mɔ ye ‘na wojeshi Mawu ŋkɔ’ yí yeyiji yí ‘ɖu ɖashifu nɔ nyɔnɔnwi lɔ.’ (Ӡan 17:26nwt; 18:37) Eyi taɖo Yehowa ŋkɔ ɖo anɔ Kristo dokplɔtɔ adodwiwo nu keŋ woana amɛwo ajeshi ŋkɔ lɔ. Ecɛ yí Yehowa Kunuɖetɔwo dodoɔ gbla yí wakɔ ke.

  • Nyi yí taɖo Bibla Nukplaviwo vasɔ ŋkɔ mɔ Yehowa Kunuɖetɔwoɔ?

  • So keke hwenu yí Kunuɖetɔwo le Yehowa shi le nyigban jiɔ?

  • Mi yí nyi Yehowa Kunuɖetɔ gangantɔɔ?