Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Miwo yí le Yehowa dro wakɔ le egbɛmɛɔ?

Nyi yí Mawu jijiɛ nɔ mìɔ?

Nyi yí Mawu jijiɛ nɔ mìɔ?

Mawu ji mɔ mìanɔ agbe le fafa koɖo jijɔ mɛ le paradisonyigban ji tɛgbɛɛ!

Vlavo àbiɔ se mɔ, ‘Enu cɛ atɛnŋ ajɔa?’ Bibla nu mɔ Mawu Fyɔɖuxu ana yí enu cɛ avamɛ. Mawu ji mɔ amɛshiamɛ le kpla nu so Fyɔɖuxu lɔ koɖo tamɛ ci yí yeɖo kudo mì nu nu.​—Ehajiji Wema 37:11, 29; Ezai 9:7.

Mawu ji mɔ mìwo le se vivi nɔ agbe lɔ.

Evida nywi ɖeshiaɖe jinɔ enywi nɔ eviɛwo. Ahanke mìwo Da ci yí le jeŋkwimɛ jikɔ mɔ mìanɔ jijɔ mɛ tɛgbɛɛ nɛ. (Ezai 48:17, 18nwt) Éɖo gbe ɖɛ mɔ “amɛ ci yí wa edro Mawutɔ ɔ, á nɔ̀ agbe keke a sɔ yì mavɔmavɔ.”​—1 Ӡan 2:17.

Mawu ji mɔ mìwo le zɔn to yemɔwo ji.

Bibla nu mɔ mìwo Watɔ ji mɔ “[yea]kpla mì agbenɔnɔ mɔ Yitɔ” nɔ mìatɛnŋ “a kplɔɛ do.” (Ezai 2:2, 3) Éxoxu amɛwo “nɔ yiŋkɔ” keŋ ato wo ji yí ana amɛwo ajeshi edro yitɔ le nyigban lɔ pleŋ ji.​—Edɔwawawo 15:14nwt.

Mawu ji mɔ mìwo le nɔ ju keŋ asɛn ye.

Sɛnsɛn adodwitɔ demanɔ amɛwo mɛ o. Énanɔ yí ɖekawawa koɖo lɔnlɔn akun-akun nɔnɔ amɛwo mɛ. (Ӡan 13:35) Le egbɛmɛɔ, miwo yí kplakpla ŋsuwo koɖo nyɔnuwo le afishiafi lé woasɛn Mawu do le ɖekawawa mɛɔ? Kpɔ ɖoŋci lɔwo le wemagbaja cɛ mɛ.