Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Miwo yí le Yehowa dro wakɔ le egbɛmɛɔ?

 ENUPKLAPKLA 18

Lé mìkpenɔ do mìwo nɔvi ciwo ji afɔku jɔ do nuɔ?

Lé mìkpenɔ do mìwo nɔvi ciwo ji afɔku jɔ do nuɔ?

République Dominicaine

Japon

Haïti

Nɔ afɔku ɖe jɔɔ, Yehowa Kunuɖetɔwo wanɔ toto le afɔdumɛ keŋ yí nanɔ kpedonu wowo nɔvi ciwo ji afɔku lɔ jɔ do. Afɔɖeɖe cɛ danasɛ lɔnlɔn akun-akun ci yí mìɖo nɔ mìwo nɔnɔwo. (Ӡan 13:​34, 35; 1 Ӡan 3:​17, 18) Kpedonu ciwo yí mìnanɔɔ?

Mìnanɔ eho kpedonu. Hwecinu yí eju gangan ɖeka to le Ӡudeɔ, Kritotɔ ŋkɔtɔ ciwo yí le Antiɔshi sɔ eho ɖaɖa wowo nɔvi gbɔngbɔnmɛtɔ ciwo yí le Ӡude. (Edɔwawawo 11:​27-30) Ahanke nɔ mìse mɔ awobi gangan ɖe xo mìwo nɔviwo le eju ɖe mɛɔ, mìsɔnɔ eho ɖaɖa wo toto mìwo hamɛ ji nɔ woasɔ kpɔ wowo ӡan veviwo gbɔ.​—⁠2 Korɛntitɔwo 8:​13-15.

Mìnanɔ kpedonu vovovowo. Hamɛmɛshinshin ciwo yí le fini yí afɔku lɔ jɔ le jinɔ wowo hamɛ lɔ mɛ tɔwo kpɔ ɖeka ɖeka yí akpɔ mɔ wole nywiɖe ma. Kpedonunagbɛ ɖeka wanɔ ɖoɖo do ŋɖuɖu, eshinunu, enudodo, dɔnxu koɖo cike nana nu. Kunuɖetɔ sugbɔ ciwo yí nya edɔ ciwo yí ӡan nɔ kpedonu lɔɔ, sonɔ le wowo ɖekiwo shi yí yinɔ fini yí afɔku lɔ jɔ le. Wowo ŋtɔwo gomɛho yí wozannɔ. Wokpenɔ ashi do axwewo koɖo Fyɔɖuxuxɔwo dradrado nu. Ðekawawa ci yí le habɔbɔ lɔ mɛ koɖo enutɔxukpɔkpɔ ci yí sun mì shi yí na mìsonɔ kaba yí nanɔ kpedonu nɔ afɔku jɔ. Ele mɛ mɔ mìwo “hamɛvi xɔsetɔwo nu” yí mìkpenɔ do nɔ afɔku jɔ, ganŋke nɔ mìsunjiɔ mìkpenɔ do mɛciwo yí le sɛnsɛnha buwo mɛ can nu.​—⁠Galatitɔwo 6:⁠10.

Mìsɔnɔ Bibla mɛ nyɔwo fanɔ akɔn nɔ wo. Akɔnfafa yí nyi enu vevi ci yí ӡan mɛciwo yí le efunkpekpe mɛ sugbɔ wu. Le nɔnɔmɛ ŋtɔ́wo mɛɔ, Yehowa, “akɔnfafawo keŋkeŋ” Mawu gbɔ yí mìxɔnɔ ŋsɛn le. (2 Korɛntitɔwo 1:​3, 4) Mìxonɔ nuxu so Bibla mɛ gbeɖuwo nu nɔ mɛciwo yí le vevisese mɛ, keŋ nɔ woakandoji mɔ Mawu Fyɔɖuxu avaɖe afɔkuwo koɖo vevisesewo pleŋ si.​—⁠Enyɔdasɛ 21:⁠4.

  • Nyi yí taɖo Kunuɖetɔwo sonɔ kaba yí nanɔ kpedonu nɔ afɔkuwo jɔɔ?

  • Bibla mɛ nyɔ ciwo yí mìatɛnŋ azan asɔ fa akɔn nɔ amɛ ciwo ji afɔku jɔ doɔ?