Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Miwo yí le Yehowa dro wakɔ le egbɛmɛɔ?

 ENUPKLAPKLA 27

Nyɔna ci mìatɛnŋ akpɔ le Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu zanzan mɛɔ?

Nyɔna ci mìatɛnŋ akpɔ le Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu zanzan mɛɔ?

Israël

République Tchèque

Benin

Îles Caïmans

Ajɔ ji nɔ eo mɔ yeawa numɛkuku nɔ ao Bibla mɛ shijeje asugbɔ dojia? Èji nɔ mɔ yease Mawu Nyɔ kpukpui ɖe gɔnmɛ alo ajeshi amɛ ɖe, texwe ɖe alo enubu ɖe ci nu Bibla xo nuxu soa? Alo èbukɔ tamɛ kpɔ so lé Mawu Nyɔ atɛnŋ akpedo eo nu nɔ nàkpɔ ao cukaɖa ɖe gbɔa? Nɔ enyi ahan ɔ, yi Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu keŋ awa numɛkuku.

Àkpɔ wema vovovo ciwo mɛ àku nu mɛ le. Enyi nyɔnɔnwi mɔ Bibla nukplawemawo pleŋ ci yí Yehowa Kunuɖetɔwo ta dele ao gbe mɛ o. Vɔ, wema sugbɔtɔ ciwo yí woɖeti le exwe cɛwo mɛ le Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu. Àtɛnŋ akpɔ Bibla gɔnmɛɖeɖe vovovowo, enyɔgɔnmɛɖewema nywi koɖo numɛkukuwema buwo le mɛ. Àtɛnŋ azan wemadadoxu cɛ doŋkɔ nɔ bɔbɔ lɔwo alo le wowo godu faa. Nɔ ɔdinatɛɛ le nɔɔ, Watchtower Library dɔwanu atɛnŋ ale ji. Ɔdinatɛɛ toto cɛ ci mɛ mìwo wemawo sugbɔ le zan, atɛnŋ akpedo eo nu nɔ nàji enyɔci, enyɔ ɖe alo Mawu Nyɔ kpukpui ɖe le ji bɔbɔɛɖe.

Yizanzan kpenɔ do Agbenɔnɔ kple Subɔsubɔdɔ bɔbɔ sukluviwo nu. Zan Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu lɔ nywiɖe nɔ èdrakɔ ao dɔwo do. Agbenɔnɔ kple Subɔsubɔdɔ bɔbɔ totowo jikpɔtɔ yí kpɔɛni ji. Éna wosɔnɔ wema yoyu ciwo yí to donɔ mɛ yí wogbeɖonɔ wo nywiɖe. Eyɛ alo mɛci yí kplakpla Bibla koɖo eo akpedo eo nu nɔ nàkpɔ enyɔci ciwo èjikɔ. Ele ahan gan, wodeɖe mɔ nɔ mɛɖe yí asɔ wema ɖe yi axomɛ o. Anyɔ mɔ mìale bu nɔ wema lɔwo nywiɖe yí mìdaŋwlɛn enu do wo mɛ o. 

Bibla nu mɔ gbɔxwe “[mì]akpla enu so Mawu nu nyɔnɔnwitɔ[ɔ],” mìɖo aɖo edro aku nu mɛ so nu “shigbe dɔkunu ci yí wo wla ɛnɛ.” (Elododo Wema 2:1-5) Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu atɛnŋ akpedo eo nu yí nàtɔ numɛkuku lɔ ji.

  • Numɛkuku dɔwanu ciwo yí le Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu ci àtɛnŋ azan ɔ?

  • Miwo yí atɛnŋ akpedo eo nu nɔ nàzan wemadadoxu lɔ nywiɖeɔ?