Népal

Togo

Grande-Bretagne

Le exwe ɖeshiaɖe mɛɔ, mìwo habɔbɔ tanɔ Bibla koɖo wema vovovo linlɔn sanŋdi nɛniɖe yí manɔ wo gbali. Mìcunɔ Fyɔɖuxuxɔwo koɖo alɔjedɔwaxuwo yí gbelenɔ bu nɔ wo. Mìgbekpenɔ do Betɛli xomumɛtɔwo, eŋɛnywidratɔ ejugodutɔwo koɖo mɛciwo ji afɔkuwo jɔ do nu. Taŋfuin àbiɔ eo ɖeki se mɔ, ‘Fini mìkpɔnɔ eho so yí wanɔ edɔ cɛwo pleŋ ɔ?’

Mìdexɔnɔ madowo alo jɔnɔ ho le amɛwo shi alo kannɔ eho ɖe koŋ nɔ amɛwo o. Nyɔnɔnwi enyi mɔ mìwo kunuɖeɖedɔ lɔ biɔ eho sugbɔ zanzan, vɔ mìdebiɔnɔ eho mɛɖe o. Ewa exwe sanŋdi ɖeka vayi yɛ yí enyɔdrawema ‘Gbetakpɔxɔ’ amɛvetɔ nu mɔ, mìkandoji mɔ Yehowa yí le godu nɔ mì le edɔ lɔ wawa mɛ. Eyi taɖo “mìdaɖe kuku alo aje kloji nɔ agbetɔwo mɔ wole na eho asɔ kpedo mì nu o.” Le nyɔnɔnwi mɛɔ, mìdewa ahan kpɔ o!​—Matie 10:8.

Lɔnlɔn faa nunana ji mìtonɔ yí wanɔ mìwo dɔwo. Amɛ sugbɔ kpɔnɔ jijɔ so mìwo Bibla nukplakpladɔ lɔ nu, eyi taɖo wonanɔ eho yí sɔ kpenɔ do edɔ lɔ nu. Kunuɖetɔwo ŋtɔ zannɔ wowo gamɛ, wowo ŋsɛn , wowo ho koɖo wowo nunɔamɛshiwo koɖo jijɔ nɔ Mawu dro wawa le nyigban lɔ pleŋ ji. (1 Kronika 29:9nwt) Le Fyɔɖuxuxɔwo, takpekpewo alo takpekpeganwo mɛɔ, wosɔnɔ dakaviwo danɔ do texwe ɖewo nɔ mɛciwo yí ji mɔ yewoana eho asɔ do mɛ. Woatɛnŋ awa enunana to mìwo siti, jw.org ji. Le nɔnɔmɛ sugbɔtɔ mɛɔ, eho lɔwo sonɔ wamɛnɔ ciwo yí ɖyi kposhu ci Yesu kanfu nywiɖe gbɔ. Kposhu cɛ sɔ ehoga hwɛhwɛ nyɛkwintɔ amɛve do enunana dakavi lɔ mɛ le gbedoxɔ lɔ mɛ. (Luiki 21:1-4) Eyi taɖo amɛshiamɛ atɛnŋ “a sɔ enu do akpo” yí asɔ na “shigbe le hanci é dro eji yitɔ do ɛnɛ.”​—1 Korɛntitɔwo 16:2; 2 Korɛntitɔwo 9:7.

Mìkandoji mɔ Yehowa akpɔtɔ acucukɔ mɛciwo yí ji mɔ yewoa ‘na bubu [yi koɖo wowo] dɔkunuwo’ asɔ donɔ alɔ Fyɔɖuxu dɔwo keŋ nɔ yidro anyi wawa.​—Elododo Wema 3:9.

  • Nyi yí taɖo mìwo habɔbɔ lɔ to akpo nɔ sɛnsɛnha kpɛtɛwoɔ?

  • Lé wozannɔ lɔnlɔn faa nunana lɔwo doɔ?