Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 ENUPKLAPKLA 6

Nyɔna ci yí mìkpɔnɔ so ehadodo koɖo mìwo nɔvi Kristotɔwo mɛɔ?

Nyɔna ci yí mìkpɔnɔ so ehadodo koɖo mìwo nɔvi Kristotɔwo mɛɔ?

Madagascar

Norway

Lebanon

Italy

Nɔ eӡan mɔ mìato ave suwo mɛ alo nɔ ayamɛ le do ɖeeɖe can ɔ, mìyinɔ mìwo bɔbɔwo gashiagamɛ. Enyi nyɔnɔnwi mɔ agbemɛ cukaɖawo ɖenɔ fun nɔ Yehowa Kunuɖetɔwo, yí enucinɔ kɔ nɔ wo le ŋkeke lɔ dɔwawawo godu shigbe mɔ mɛbuwo hannɛ. Vɔ, nyi yí taɖo wodonɔ gbla yí bɔnɔ koɖo wowo nɔvi Kristotɔwoɔ?

Énanɔ yí mìwanɔ nɔvi. Ci yí Pɔlu xokɔ nuxu so mɛciwo mìdonɔ ha koɖo le bɔbɔwo mɛ nuɔ, éŋwlɛn mɔ: “Mí ɖo a butamɛ so míwonɔnɔwo nu.” (Ebretɔwo 10:24) Enyɔ cɛ gɔnmɛ yí nyi mɔ “mìwo susuwo ɖo anɔ mìwo nɔviwo ji” alo mìajeshi mìwo nɔnɔwo ɖɛ nywiɖe. Eyi taɖo yí Pɔlu kpla nu mì mɔ mìwo le sɔnɔ ɖe le mɛ nɔ mìwo nɔnɔwo. Nɔ mìvajeshi mìwo nɔvi Kristotɔwo ɖɛ nywiɖeɔ, mìvakpɔɛni mɔ wowo can doji le nɔnɔmɛ sɛnŋsɛnŋ ci hanwo mɛ tokɔ mìwo can le, yí woatɛnŋ akpedo mì nu mìadoji.

Énanɔ yí mìjenɔ exlɔ akun-akunwo. Le mìwo bɔbɔwo mɛɔ, denyi amɛ jeshiwo kpoŋ yí mìbɔnɔ koɖo o, exlɔ ŋtɔŋtɔwo yí mìbɔnɔ koɖo. Hweɖewo nuɔ, mìbɔnɔ koɖo mìwo nɔviwo yí munɔ munu. Nyɔna ci yí mìkpɔnɔ so ehadodo cɛwo mɛɔ? Mìkplanɔ lé mìawɛ yí mìwo nɔviwo nu ajeŋ nɔ mì, énanɔ yí mìwo lɔnlɔn gbesɛnnɔŋ doji. Eyi taɖo nɔ mìwo nɔviwo le cukaɖawo mɛ tokɔɔ, mìkpenɔ do wo nu fafɛɖe, ɖoɔ exlɔ akun-akunwo mìnyi. (Elododo Wema 17:17) Ci yí mìdonɔ ha koɖo mìwo hamɛtɔwo pleŋ ahan ɔ, mìdanasɛ mɔ mì “lenɔbu nɔ [mìwo] nɔnɔwo.”​—1 Korɛntitɔwo 12:25, 26.

Can ao xlɔwo le mɛciwo yí wanɔ edro Mawu tɔ mɛ. Àtɛnŋ akpɔ exlɔ akun-akun cɛwo le Yehowa Kunuɖetɔwo mɛ. Mìɖe kuku, ŋgbeɖe mɔ nɔ ŋɖekpokpui ana nàgbe ehadodo koɖo mì o.

  • Nyɔna ci yí mìkpɔnɔ le ehadodo koɖo mìwo nɔviwo le bɔbɔwo mɛɔ?

  • Hwenu yí àvaji mì kpɔ le mìwo Fyɔɖuxuxɔ mɛɔ?