Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Miwo yí le Yehowa dro wakɔ le egbɛmɛɔ?

 ENUPKLAPKLA 8

Nyi yí taɖo mìdranɔ do nywiɖe gbɔxwe yí yinɔ mìwo bɔbɔwoɔ?

Nyi yí taɖo mìdranɔ do nywiɖe gbɔxwe yí yinɔ mìwo bɔbɔwoɔ?

Islande

Mexique

Guinée-Bissao

Philippines

Èdo jeshi lé hanci yí Yehowa Kunuɖetɔ cɛwo drado nywiɖe gbɔxwe yí yikɔ bɔbɔwo le foto cɛwo jia? Nyi yí taɖo dradrado nywiɖe nɔnɔ veviɖe nɔ mìɔ?

Nɔ mìado bubu mìwo Mawu nu. Enyi nyɔnɔnwi mɔ denyi mìwo zezemɛ ɖekɛ yí Mawu kpɔnɔ o. (1 Samiɛli 16:7) Vɔ nɔ mìvabɔ yí asɛn Mawuɔ, mìjinɔ mɔ mìawa enu ci yí ado bubu Mawu koɖo mìwo nɔviwo nu. Nɔ amɛ ɖe yikɔ kojoɖotɔ gangan ɖe ŋmɛɔ, áji mɔ yeadrado nywiɖe asɔ do bubu kojoɖotɔ lɔ nu sɔ kudo texwe ci yí ele ŋci. Ahanke mìwo dradrado nywiɖe nɔ bɔbɔwo danasɛ mɔ mìdonɔ bubu gangan Yehowa, Mawu ci yí nyi “Kojoɖotɔ nɔ nyigban lɔ keŋkeŋ” koɖo mìwo bɔbɔ waxu nu nɛ.​—Gɔnmɛjeje 18:25.

Nɔ mìadasɛ mɔ mìnɔnɔ agbe esɔnɔ koɖo Bibla gɔnmɛɖosewo. Bibla nu nɔ Kristotɔwo mɔ wole “do awuwo le bubu koɖo susu nywi mɛ.” (1 Timɔte 2:9, 10) Awudodo le “bubu mɛ” gɔnmɛ yí nyi mɔ mìdado awu ciwo yí ahɛn amɛwo susuwo va mìwo ɖekiwo ji alo awu ciwo yí anyɔ edro vɔnwo do amɛwo mɛ koɖo awu ciwo mɛ amɛci lɔ pleŋ azezeɛ le o. Mìdaɖo acɔ kpɛɖyii glo o. Awudodo le “susu nywi mɛ” kpenɔ do mì nu yí mìdesɔnɔ enu ɖewo kplanɔ kpoŋ alo adrado keke awugan nunu o. Mìwo dradrado nywiɖe nanɔ yí wokpɔnɔ mɔ “Mawu mìwo Hwlɛngantɔ nukplamuwo nyi enu nyakpɔkpɔ.” (Titu 2:10; 1 Piɛ 2:12) Lé mìdranɔ do nywiɖe gbɔxwe yí yinɔ mìwo bɔbɔwo kpɔnɔ ŋsɛn nywi do lé amɛwo bunɔ Yehowa sɛnsɛn do.

Ŋgbenu mɔ awu ciwo wodo le elɛ tɔxu hanciwo dele ye shi o, eyi taɖo yedava bɔbɔ lɔwo o. Deӡan hogan wuwo duu o. Vɔ mìatɛnŋ ado awu ciwo yí mɛ́, yí le nɔnɔmɛ nywi mɛ.

  • Nyi yí taɖo dradrado nywiɖe le veviɖe le mìwo Mawu sɛnsɛn mɛɔ?

  • Bibla gɔnmɛɖose ci yí kpenɔ do mì nu le awudodo koɖo dradrado nywiɖe mɛɔ?