Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Àji mɔ yeawa edro Yehowa tɔa?

Àji mɔ yeawa edro Yehowa tɔa?

Akpe nɔ eo mɔ èzan gamɛ yí sɔ kpla wemagbaja cɛ keŋ yí jeshi mɛciwo yí Yehowa Kunuɖetɔwo nyi, yí gbekpla enu so mìwo dɔwawawo koɖo mìwo habɔbɔ nu. Mìkandoji mɔ nunya cɛ kpedo eo nu yí èdo jeshi mɔ mìwo ɖekɛ kpaŋ yí wakɔ Mawu dro le egbɛmɛ. Mìdodoɔ ŋsɛn eo nɔ nàyi enukplakpla so Mawu nu ji, xonɔ nuxu so enu ciwo yí èkplakɔ nu nɔ ao xomumɛtɔwo koɖo ao xlɔwo, yí agbeyinɔ Kristotɔwo bɔbɔwo gashiagamɛ.​—Ebretɔwo 10:23-25.

Zenɛni ci yí èkplakɔ nu so Mawu nuɔ, nɛnɛhanke yí àvakpɔɛ mɔ yɛlɔn ye sugbɔ le nyɔnɔnwi mɛ nɛ. Lɔnlɔn cɛ acucu eo nàji mɔ yeawa enu ɖeshiaɖe keŋ asɔ dasɛ lɔnlɔn ci yí yeɖo ni. (1 Ӡan 4:8-10, 19) Vɔ, lé àtɛnŋ adasɛ lɔnlɔn cɛ le ao gbenɔnɔ mɛ doɔ? Nyɔna ci yí àkpɔ le wawa do Mawu sewo ji mɛɔ? Nyi yí akpedo eo nu yí nàji mɔ yeawa Mawu dro koɖo mìɔ? Ajɔ ji nɔ mɛci yí kplakpla Bibla koɖo eo mɔ yeakpedo eo nu nɔ nàkpɔ ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse cɛwo, keŋ nɔ eo koɖo ao xomu atɛnŋ asɔ “míwoɖekiwo do Mawu lɔnlɔn mɛ . . . ci yí a na agbe mavɔ mí.”​—Ӡuda 21.

Mìdokɔ ŋsɛn lanmɛ nɔ eo nɔ nàwa ŋkɔyiyi le nyɔnɔnwi lɔ mɛ to wema cɛ kplakpla ji . . .