Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Miwo yí le Yehowa dro wakɔ le egbɛmɛɔ?

Yehowa Kunuɖetɔwo le xexeɛ pleŋ mɛ. Woso egbedodo koɖo akɔta vovovowo mɛ. Nyi yí xoxu amɛ vovovo cɛwo dojuɔ?

Nyi yí Mawu jijiɛ nɔ mìɔ?

Mawu ji mɔ wole jeshi edro yetɔ le nyigban lɔ pleŋ ji. Nyi yí edro lɔ nyiɔ, miwo yí kplakɔ enu amɛwo so nuɔ?

Miwo Yehowa Kunuɖetɔwo nyiɔ?

Yehowa Kunuɖetɔ nɛni èjeshi ɖɛɔ? Nyi èjeshi ɖɛ koŋ so mì nuɔ?

Nyi yí taɖo mìsɔ ŋkɔ mɔ Yehowa Kunuɖetɔwoɔ?

Kpɔ susu amɛt ɔn ciwo yí na mìsɔ ŋkɔ ŋt ɔ́ ɖa.

Lé wowɛ yí gbevakedo Bibla mɛ nyɔnɔnwi lɔ nuɔ?

Lé mìawɛ akandoji mɔ enugɔnmɛsese ci yí le mì shi le egbɛmɛ nyi enu ci yí Bibla kpla cucucuɔ?

Nyi yí taɖo mìɖe Bibla gɔnmɛɖeɖe bu tiɔ?

Nyi yí dɔ yí ‘Xexe Yeye Gɔmɛɖeɖe’ to akpɔ nɔ Bibla gɔnmɛɖeɖe kpɛtɛwoɔ?

Nyɔna ciwo yí àkpɔ nɔ èyinɔ mìwo bɔbɔwoɔ?

Mìbɔnɔ keŋ yí kplanɔ Bibla yí gbedonɔ ŋsɛn lanmɛ nɔ mìwo nɔnɔwo. Mìasɔ jijɔ axɔ eo koɖo alɔ-ve!

Nyɔna ci yí mìkpɔnɔ so ehadodo koɖo mìwo nɔvi Kristotɔwo mɛɔ?

Mawu Nyɔ nunuɔ nɔ mì mɔ mìwo le bɔnɔ doju koɖo mìwo nɔvi Kristotɔwo. Kpla lé ehadodo cɛ ahɛn nyɔna vɛ nɔ eo do.

Lé mìwanɔ mìwo bɔbɔwo doɔ?

Èbiɔ eo ɖeki se kpɔ mɔ nyiwo yí jɔnɔ le mìwo bɔbɔwo mɛa? Nɔ èva mìwo bɔbɔ cɛwoɔ, enu nywi ciwo àkpla so Bibla mɛ avivi nu nɔ eo taŋ!

Nyi yí taɖo mìdranɔ do nywiɖe gbɔxwe yí yinɔ mìwo bɔbɔwoɔ?

Mìwo nudodo kan Mawu do fiɖea? Kpla nu so Bibla gɔnmɛɖose ciwo yí kpenɔ do mì nu le enudodo koɖo dradrado mɛ.

Lé mìawɛ adra bɔbɔ lɔwo do nywiɖeɔ?

Bɔbɔwo dradrado doŋkɔ ahɛn nyɔna sugbɔ vɛ nɔ eo.

Nyi yí sɛnsɛn xomumɛtɔ nyiɔ?

Kpla lé toto cɛ akpedo eo nu yí nàte gogo Yehowa yí ao xomumɛtɔwo kadodo asɛnŋ doji.

Nyi yí taɖo mìyinɔ takpekpewoɔ?

Le exwe ɖeka mɛɔ, mìbɔnɔ doju zet ɔn le wana veviwo mɛ. Lé àwɛ akpɔ nyɔna so bɔbɔ cɛwo mɛɔ?

Ðoɖo ci nu yí mìwanɔ mìwo Fyɔɖuxu kunuɖeɖedɔ lɔ leɔ?

Kpɔwɛ ci Yesu ɖo ɖɛ hwecinu yí eva nyigban ji do mìkplɔ. Kunuɖeɖe lɔkpa ɖewo ɖe?

Mi yí Emɔɖetɔ nyiɔ?

Yehowa Kunuɖetɔ ɖewo zannɔ gaxoxo 30, 50, alo ci yí wu ahan le kunuɖeɖedɔ lɔ mɛ le wleci ɖeka mɛ. Nyi yí cucu woɔ?

Suklu ciwo yí li nɔ emɔɖetɔwoɔ?

Suklu vevi vovovo ciwo yí woɖo nɔ mɛciwo yí le gashiagamɛ Fyɔɖuxu ŋɛnywi lɔ drakɔɔ?

Lé hamɛmɛshinshinwo kpenɔ do hamɛ lɔ nu doɔ?

Hamɛmɛshinshinwo nyi mɛciwo yí shin le gbɔngbɔnmɛ keŋ yí xɔnɔ ŋkɔ̀ le hamɛ lɔ mɛ. Edɔ ciwo yí hamɛmɛshinshinwo wanɔ nɔ mìɔ?

Edɔ ciwo yí Sumɔsumɔdɔwatɔwo wanɔɔ?

Sumɔsumɔdɔwatɔwo kpenɔ do hamɛ lɔ nu yí enuwo zɔnnɔ nywiɖe. Kpla enu so nyɔna ciwo yí wowo dɔwo hɛnnɔ vɛ nu.

Lé ekán lɔ mɛ hamɛwo jikpɔtɔwo kpenɔ do mì nu doɔ?

Nyi yí taɖo ekán lɔ mɛ hamɛwo jikpɔtɔwo va jinɔ hamɛwo kpɔɔ? Lé àwɛ akpɔ nyɔna so wowo vava mɛɔ?

Lé mìkpenɔ do mìwo nɔvi ciwo ji afɔku jɔ do nuɔ?

Nɔ afɔkuwo jɔɔ, mìsonɔ kaba yí wanɔ ɖoɖo so gbɔngbɔnmɛ koɖo ŋcilanmɛ kpedonu nana amɛ ciwo ji enu jɔ do. Lé mìwɛni doɔ?

Mi yí nyi hwashi egbejinɔtɔ koɖo ŋɖɛnyatɔ lɔɔ?

Yesu na kandoji yinukplaviwo mɔ yeaɖo mɛciwo yí ananɔ gbɔngbɔnmɛ ŋɖuɖu yedokplɔtɔwo le azan lɔwo vɔvɔnu. Lé evamɛ doɔ?

Edɔ ciwo yí Edɔjikpɔha wakɔ le egbɛmɛɔ?

Le exwe sanŋdi ŋkɔtɔ mɛɔ, eha hwɛhwɛ ci yí nyi apostolowo koɖo hamɛmɛshinshinwo yí nyi Edɔjikpɔha nɔ Kristotɔwo hamɛ. Lé wowɛni le egbɛmɛɔ?

Nyi yí Betɛli nyiɔ?

Betɛli nyi texwe vevi ɖeka ci yí ɖo susu vevi ɖeka. Kpla enu sugbɔ so mɛciwo yí wanɔ dɔ le Betɛli wo nu.

Edɔ ciwo yí wowanɔ le alɔjedɔwaxuɔ?

Wowa ɖoɖo nɔ mɛciwo yí ji mɔ yewoavakpɔ edɔ ciwo yí wowanɔ le alɔjedɔwaxu ɖekpokpui. Mìji mɔ eo le va!

Lé woŋwlɛnnɔ mìwo wemawo yí gbeɖenɔ gɔnmɛ nɔ wo doɔ?

Mìwanɔ wemawo do egbe ciwo yí wu 750 mɛ. Nyi yí taɖo mìdonɔ egbla gangan cɛɔ?

Fini mìkpɔnɔ eho le yí sɔ wanɔ mìwo dɔwo le xexeɛ pleŋ mɛɔ?

Le eho nana kpaxwe ɖe, lé mìwo habɔbɔ to akpo nɔ sɛnsɛnha kpɛtɛwo doɔ?

Nyi yí taɖo mìcunɔ Fyɔɖuxuxɔwoɔ, yí lé mìcunɔ wo doɔ?

Nyi yí taɖo woyɔnɔ mìwo sɛnsɛnxɔwo mɔ Fyɔɖuxuxɔwoɔ? Kpla nu sugbɔ so lé exɔ cɛwo kpenɔ do hamɛwo nu do.

Lé mìatɛnŋ akpe alɔ do ebulele nɔ mìwo Fyɔɖuxuxɔ nuɔ?

Fyɔɖuxuxɔwo hɛnhɛn do mɛmi ji ahɛn kanfukanfu vɛ nɔ mìwo Mawu. Ðoɖo ciwo yí wowa nɔ Fyɔɖuxuxɔ ɖeshiaɖe anɔ mɛmɛ jiɔ?

Nyɔna ci mìatɛnŋ akpɔ le Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu zanzan mɛɔ?

Ajɔ ji nɔ eo mɔ yeawa numɛkuku nɔ ao Bibla mɛ shijeje asugbɔ dojia? Nɔ enyi ahan ɔ, yi Fyɔɖuxuxɔ mɛ wemadadoxu keŋ awa numɛkuku!

Nyiwo yí le mìwo Ɛntɛnɛti Nyɔtakankandadoxuɔ?

Àtɛnŋ akpla nu so mìwo ŋtɔwo koɖo mìwo jixɔsewo nu nɔ èkpɔkɔ ɖoŋci nɔ ao Bibla mɛ nyɔbiɔsewo.

Àji mɔ yeawa edro Yehowa tɔa?

Yehowa Mawu lɔn eo le nyɔnɔnwi mɛ. Lé àtɛnŋ adasɛ ao jiji mɔ yeawa Mawu dro le ao gbenɔnɔ mɛ doɔ?