Àɖoŋci mɔ . . .

  • lɔnlɔn yɔa?

  • eho yɔa?

  • enubu ɖe yɔa?

 ENYƆ CI BIBLA NU

‘Jijɔtɔwo yí nyi amɛ ciwo yí senɔ Mawu nyɔ lɔ, yí wanɔ doji.’​—Luiki 11:28, Mawu Nyɔ.

NYƆNA CI ÀKPƆ LE MƐ

Wawado aɖaŋɖoɖo cɛ ji ana:

Lɔnlɔn akun-akun anɔ xomu lɔ mɛ.​—Efezitɔwo 5:28, 29.

Míado bubu míwonɔnɔwo nu.​—Efezitɔwo 5:33.

Míakando míwonɔnɔwo ji.​—Maki 10:6-9.

 MÌATƐNŊ AKANDO ENYƆ CI BIBLA NU JÍA?

Aɛ, do susu amɛve cɛwo ŋci:

  • Mawu yí ɖo xomugbenɔnɔ anyi. Bibla nu mɔ “xomuwo pleŋ . . . xɔ wowo ŋkɔ” só Yehowa Mawu gbɔ (Efezitɔwo 3:14, 15). Mìanui mɔ, nɔ xomu li egbɛɔ, Yehowa yí ɖwi. Nyi yí taɖo enyɔ cɛ le veviɖeɔ?

    Bu enyɔ cɛ nu kpɔ: Sɔɛ mɔ èle enuɖuɖu vivi ɖeka ɖukɔ, yí jí mɔ yeajeshi enuɖanulɔwo. Mi ele mɔ àbiɔ seɔ? Nɔ anyɔɔ, mɛci yí ɖɛ.

    Ahanke nɔ mìji mɔ mìanya enuciwo ana mìwo xomuwo akpɔjijɔɔ, ele mɔ mìatrɔva Yehowa gbɔ, ɖoɔ eyi ɖo xomugbenɔnɔ anyi.​—Gɔnmɛjeje Wema 2:18-24.

  • Mawu sɔnɔ eɖe le mɛ nɔ mí. Anyi ŋununyanya nɔ́ xomumɛtɔ ɖeshiaɖe wa do enukplamu ciwo Yehowa na do yi nyɔ, Bibla mɛ ji. Nyi yí taɖoɔ? ‘Ðo élenɔ bu nɔ mí’ (1 Piɛ 5:6, 7). Yehowa jikɔ enywi nɔ mí, yi nukplamuwo kpenɔ do amɛ nu gashiagamɛ!​—Elododo Wema 3:5, 6; Ehajiji Wema 32:8.

 BU TAMƐ KPƆ SÓ ENYƆ CƐ NU

Lé àwɛ anyi asu nywi, ashi nywi alo jila nywiɔ?

Bibla na ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse cɛ le EFEZITƆWO 5:1, 2 koɖo KOLOSETƆWO 3:18-21.