Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Ji ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse cɛwo

Ji ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse cɛwo
  1. Nyi yí taɖo enunywiwawa gbɔnnɔnuɔ? (1 Piɛ. 5:8; Rɔm. 12:2; Rɔm. 7:21-25)

  2. Enudodo nɔ ŋcilan lɔ gɔnmɛ ɖe, yí lé mìawɛ nɔ mìŋgbe do nu nɔ ŋcilan lɔɔ? (Gal. 6:8)

  3. Miwo yí ele mɔ “mìawa enywi” nɔɔ? (Gal. 6:10)

  4. Lé mìatɛnŋ ado nu nɔ gbɔngbɔn lɔ doɔ? (Gal. 6:8)

  5. Nyi yí mìagbɛn nɔ enu decikɔ nɔ mìɔ? (Gal. 6:9)