Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Mi wema Bibla nyiɔ?

Mi wema Bibla nyiɔ?

Àɖoŋci mɔ . . .

  • yovowo wema yɔa?

  • druvi wema yɔa?

  • Mawu wema yɔa?

 ENYƆ CI BIBLA NU

‘Enuŋwlɛnŋwlɛn lɔwo só Mawu gbɔ’.​—2 Timɔte 3:16, Mawu Nyɔ.

NYƆNA CI ÀKPƆ LE MƐ

Bibla ana àkpɔ:

Ðoŋci nɔ agbemɛ nyɔbiɔse veviwo.​—Elododo Wema 2:1-5.

Enukplamɛ nywi ciwo ji àzɔn do gbeshiagbe.​—Ehajiji Wema 119:105.

Esɔmɛ mɔkpɔkpɔ adodwitɔ́.​—Rɔmatɔwo 15:4.

 MÌATƐNŊ AKANDO ENYƆ CI BIBLA NU JÍA?

Aɛ, do susu amɛtɔn cɛwo ŋci:

  • Ðekawawa ci yí le yimɛnyɔ-wo mɛ jiŋ. Bibla ŋwlɛnŋwlɛn xɔ exwe 1 600. Amɛ vovovo 40 yí Mawu zan sɔ́ ŋwliin. Wowo domɛtɔ ɖewo de jeshi wowo nɔnɔwo ɖɛ o. Ganke- gan yimɛnyɔwo pleŋ xo nuxu só enyɔ ta vevi kuɖeka nu!

  • Yi ŋwlɛntɔwo tó nyɔnɔnwi. Hweɖewonuɔ, exolɔlɔŋwlɛn- tɔwo wlánɔ afɛn ciwo wowo jumɛntɔwo wanɔ. Vɔɔ Bibla ŋwlɛntɔwo nu afɛn ciwo wowoŋtɔwo koɖo wowo jumɛntɔwo wa.​—1 Timɔte 1:13; Ehajiji Wema 51:1-4.

  • Yi nyɔnuɖɛwo vanɔ mɛ pɛpɛpɛ. Gbɔxwe woava ji Kristoɔ, Bibla nu daɖɛ mɔ woaji le Bɛtɛlɛhɛmu le Ʒude ju mɛ exwe 700 do ŋkɔ. (Mika 5:2, Xexe yeye gɔmeɖeɖe) Fini yí wova ji Yesu leɔ? Bɛtɛlɛhɛmu ju mɛ pɛpɛpɛ yí woji do!​—Matie 2:1-6.

    Bibla mɛ nyɔnuɖɛ buwo gbe vamɛ pɛpɛpɛ. Denyi ahan yí mìakpɔ emɔ mɔ wema ci yí só Mawu gbɔ anɔ nɛ ba?​—2 Piɛ 1:21.

 BU TAMƐ KPƆ SÓ ENYƆ CƐ NU

Lé Mawu nyɔ lɔ ana yí ao gbenɔnɔ anyɔ dojí doɔ?

Bibla na ɖoŋci nɔ enyɔbiɔse cɛ le EHAJIJI WEMA 32:8 koɖo 2 TIMƆTE 3:16, 17.