Àɖoŋci mɔ . . .

  • xexe lɔ adahɛn dojía?

  • xexe lɔ ací ahaan?

  • xexe lɔ ava nyɔwu cɛa?

 ENYƆ CI BIBLA NU

‘Mawu a cucu ɖashiwo keŋkeŋ le ŋkuviwo ji nɔ wo. Eku, enububukpɔ, avinfanfan, alo vevisese dagbe li o. Enu ŋkɔtɔwo ava yi.’​—Enyɔdasɛ 21:3, 4, Mawu Nyɔ.

NYƆNA CI ÀKPƆ LE MƐ

Enyɔnuɖɛ cɛ ana àkpɔ mɔ nɔ:

Edɔ nywi ci mɛ jijɔkpɔkpɔ le awa.​—Ezai 65:21-23.

Agbe ci mɛ edɔ̀lele koɖo efunkpekpe ɖekɛ danɔ o.​—1 Korɛntitɔwo 15:26; Ezai 33:24.

Jijɔkpɔkpɔ koɖo ao xomumɛtɔwo koɖo ao xlɔwo sɔ yi mavɔmavɔ mɛ.​—Ehajiji Wema 37:1129.

 MÌATƐNŊ AKANDO ENYƆ CI BIBLA NU JÍA?

Aɛ, do susu amɛve cɛwo ŋci:

  • Mawu atɛnŋ awa do yi nyɔnuɖɛwo ji. Le Bibla mɛɔ, Yehowa Mawu ɖekɛ woyɔ mɔ “ŋsɛnwo Pleŋtɔ,” ɖo yi ŋsɛn deɖo vɔxu o (Enyɔdasɛ 15:3). Eyi taɖo ásunji awa do yi nyɔnuɖɛ ci yí nyi mɔ yeadra xexe lɔ do ji. Shigbe le Bibla nui nɛɔ, “le Mawu gbɔɔ enushianu nɔnɔ fafɛɖe.”​—Matie 19:26.

  • Mawu jikɔ veviɖe mɔ yeawa do ye nyɔnuɖɛwo ji. Le kpɔwɛ mɛ “kpakpa sɔsɔɛ” mɔ yeafɔn amɛ kukuwo.​—Job 14:14, 15, Xexe yeye gɔmeɖeɖe.

    Bibla gbe dasɛ mɔ Mawu vi, Yesu da edɔ̀ nɔ dɔ̀nɔwo. Nyi yí taɖoɔ? Edrokɔ ‘yɛ can (Maki 1:40, 41). Jiji mɔ yeakpe do amɛ ciwo yí le eʒan mɛ nu, dasɛ mɔ Yesu sɔ edalɔ nɔnɔmɛwo pɛpɛpɛ.​—Ʒan 14:9.

    Enyɔ cɛwo na kankandoji mì mɔ, Yehowa koɖo Yesu ji mɔ yewoakpe do mì nu nɔ mìakpɔ jijɔ koɖo fafa le esɔmɛ!​—Ehajiji Wema 72:12-14; 145:16; 2 Piɛ 3:9.

 BU TAMƐ KPƆ SÓ ENYƆ CƐ NU

Lé Mawu atrɔ́ xexe lɔ doɔ?

Bibla ɖo enyɔ cɛ nu le MATIE 6:9, 10 koɖo DANIƐLI 2:44.