1. Nyi yí taɖo Mawu wa blema Izraɛli ju enyi habɔbɔɔ?

Mawu xoxu blema tɔgbui Abraham jijimɛviwo yí wonyi eju. Ésɔ esewo na wo. Éyɔ eju lɔ mɔ Izraɛli yí biɔ so wo shi mɔ wole lebu nɔ sɛnsɛn adodwitɔ lɔ keŋ yí akpɔ ese lɔwo ji. (Ehajiji Wema 147:19, 20) Ecɛ awɛ mɔ nyigban ji tɔwo pleŋ akpɔ shicu to Izraɛli ji.​—Hlɛn Gɔnmɛjeje 22:18.

Mawu can Izraɛli viwo mɔ woanyi ye kunuɖetɔwo. Izraɛli viwo xolɔlɔ dasɛ mɔ wokpɔnɔ shicu so wawa do Mawu sewo ji mɛ. (2 Ese Wema 4:6) Toto Izraɛli viwo jiɔ, mɛbuwo can avajeshi Mawu adodwi lɔ ɖɛ.​—Hlɛn Ezai 43:10, 12.

2. Nyi yí taɖo Kristotɔ adodwiwo nyi habɔbɔɔ?

Le yiyi mɛɔ, Izraɛli viwo nu degbeva jɔ ji nɔ Mawu o. Eyi taɖo Yehowa sɔ Kristotɔwo hamɛ ɖɔli wo. (Matie 21:43; 23:37, 38) Evyɛɛɔ, le Izraɛli viwo tɔxuɔ, Kristotɔ adodwiwo yí va nyi kunuɖetɔwo nɔ Yehowa.​—Hlɛn Edɔwawawo 15:14, 17.

Yesu wa toto nɔ yidokplɔtɔwo nɔ woaɖe kunu yí agbewa nukplaviwo le jukɔnwo pleŋ mɛ. (Matie 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Le vɔvɔnu nɔ xexe vwin cɛɔ, kunuɖeɖedɔ lɔ bia ŋkuvi sugbɔ. Ŋkɔtɔ ke yí, le exolɔlɔ mɛɔ, Yehowa le akɔta ɖeshiaɖe mɛ tɔwo xokɔxu do sɛnsɛn adodwitɔ lɔ mɛ. (Enyɔdasɛ 7:9, 10) Kristotɔ adodwiwo bɔnɔ do ju keŋ yí donɔ ŋsɛn wowo nɔnɔwo yí gbekpenɔ do wowo nɔnɔwo nu. Le xexeɛ pleŋ mɛɔ, woxɔnɔ Bibla nukplamu ɖekɛŋmɛ le wowo bɔbɔwo mɛ koɖo jijɔ.​—Hlɛn Ebretɔwo 10:24, 25.

 3. Lé Yehowa Kunuɖetɔwo habɔbɔ ci yí li egbɛ je gɔnmɛ doɔ?

Le exwe 1870-wo mɛɔ, Bibla nukplaviwoha hwɛhwɛ ɖeka va ke do Bibla mɛ nyɔnɔnwi ciwo yí woŋlɔbe exwe nɛniɖe vayi nu. Ci wosemɛ mɔ Yesu wa ɖoɖo nɔ Kristo hamɛ mɔ woaɖe kunuɔ, wotɔ Fyɔɖuxu lɔ dradra le afishiafi. Le exwe 1931 mɛɔ, wosɔ ŋkɔ mɔ Yehowa Kunuɖetɔwo.—Hlɛn Edɔwawawo 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Ðoɖo ci nu Yehowa Kunuɖetɔwo zɔnnɔ doɔ?

Le exwe 100 ŋkɔtɔ mɛɔ, Kristotɔwo hamɛ ci yí kaka do eju sugbɔ mɛ xɔnɔ mɔdasɛnamɛwo koɖo nukplamuwo so Edɔjikpɔha ci yí nya mɔ Yesu yí nyi eta nɔ hamɛ lɔ gbɔ. (Edɔwawawo 16:4, 5) Ahanke le egbɛmɛɔ, Yehowa Kunuɖetɔwo pleŋ xɔnɔ emɔdasɛnamɛwo so Edɔjikpɔha ɖeka gbɔ. Hamɛmɛshinshinwoha kpɔnutɔxu cɛ yí kpɔnɔ alɔjedɔwaxu ciwo yí wanɔ wemawo gɔnmɛɖeɖe, wowo tata, koɖo wowo mama nɔ Bibla nukplakpla le egbe ciwo yí wu 600 mɛ ji. Toto ecɛ jiɔ, Edɔjikpɔha lɔ nanɔ Bibla mɛ ŋsɛndoamuwo koɖo mɔdasɛnamɛwo nɔ hamɛ ciwo yí wu 100 000 le xexeɛ pleŋ mɛ. Le hamɛ lɔwo ɖekaɖeka mɛɔ, ŋsu ciwo yí je nyinɔ hamɛmɛshinshinwo. Wokpɔnɔ Mawu lɛngbɔha lɔ ji le lɔnlɔn mɛ.​—Hlɛn 1 Piɛ 5:2, 3.

Yehowa Kunuɖetɔwo wa toto keŋ yí adra eŋɛnywi Bibla mɛ tɔwo yí agbewa nukplaviwo. Shigbe mɔ apostolo lɔwo han nɛɔ, mìɖenɔ kunu so axomɛ yi axomɛ. (Edɔwawawo 20:20) Mìdonɔ zo lanmɛ nɔ mɛciwo yí lɔn nyɔnɔnwi lɔ veviɖe mɔ wole kpla Bibla. Denyi habɔbɔ kpoŋ yí mìnyi o, mìnyi Eda lɔn amɛ ɖeka xomu mɛ tɔwo. Mìnyi nɔviŋsu koɖo nɔvinyɔnu ciwo yí sɔnɔ eɖe le mɛ nɔ mìwo nɔnɔwo. (2 Tɛsalonikitɔwo 1:3) Yehowa mɛwo jinɔ mɔ yewo nu ajeŋ nɔ Mawu. Wogbejinɔ mɔ yewoakpedo mɛbuwo nu. Eyi taɖo wonyi Yehawa sɛntɔwo xomu ci yí kpɔnɔ jijɔ wu le nyigban ji.—Hlɛn Ehajiji Wema 33:12; Edɔwawawo 20:35.