1. Nyi yí taɖo mìӡan emɔdasɛnamɛwoɔ?

Lé Bibla gɔnmɛɖosewo akpedo mì nu yí mìacɔ mìwo ɖekiwo le mìwo nuwanawo mɛ doɔ?—EHAJIJI WEMA 36:9.

Mìwo Watɔ nya ŋɖɛ wu mì. Shigbe vida lɔn amɛ han nɛɔ, élenɔ bunɔ mì. Déjimɔ mìwo le nɔ mìwo ɖekiwo shi o. (Ӡeremi 10:23, nwt) Shigbe lé ɖeviwo ӡan emɔdasɛnamɛ wowo jilawo tɔ han nɛɔ, ahanke mìӡan emɔdasɛnamɛ Mawu tɔwo nɛ. (Ezai 48:17, 18, nwt) Bibla gɔnmɛɖose ciwo yí nyi enunana so Yehowa gbɔ, danasɛ emɔ nɔ mì.—Hlɛn 2 Timɔte 3:16.

Yehowa sewo koɖo yigɔnmɛɖosewo kplanɔ emɔ nywitɔ mì le agbe mɛ, yí gbedanasɛ lé mìawɛ akpɔ agbemavɔ le esɔmɛ. Ci enyi Mawu yí wa mìɔ, ele mɔ mìawado yigɔmɛɖosewo ji koɖo jijɔ.​—Hlɛn Ehajiji Wema 19:7, 11; Enyɔdasɛ 4:11.

2. Nyi yí Bibla gɔnmɛɖosewo nyiɔ?

Bibla gɔnmɛɖosewo nyi nyɔnɔnwi veviwo. Vɔ esewo kunɔdo nɔnɔmɛ ɖewo koŋ nu. (Edɔwawawo 15:29) Nɔ mìanya lé mìazan Bibla gɔnmɛɖosewo do le nɔnɔmɛ ɖe koŋ mɛɔ, mìɖo azan mìwo tamɛbubuŋsɛn. (Elododo Wema 2:10-12) Le kpɔwɛ mɛ, Bibla Kpla mì mɔ agbe nyi enunana so Mawu gbɔ. Gɔnmɛɖose vevi cɛ atɛnŋ ana mìanya lé mìawa nu do le dɔmɛ, le axomɛ, alo nɔ mìxɔmɔ. Édasɛ lé mìacɔnɔ mìwo ɖekiwo do le mìwo nuwanawo mɛ.​—Hlɛn Edɔwawawo 17:28.

3. Gɔnmɛɖose amɛve ciwo yí le tajiɔ?

Yesu xo nuxu so gɔnmɛɖose amɛve ciwo yí le tajiwo nu. Ŋkɔtɔ dasɛ tamɛɖoɖo vevi ci yí le agbe lɔ nu: woajeshi Yehowa, aluin, yí asiin le gbejinɔnɔ mɛ.  Mìɖo azannɔ gɔnmɛɖose ŋkɔtɔ cɛ le mìwo gbetasɔsɔwo pleŋ mɛ. (Elododo Wema 3:6) Mɛciwo yí wanɔ do gɔnmɛɖose cɛ ji nyinɔ Mawu xlɔwo, kpɔnɔ jijɔ, yí agbevanɔ agbemavɔ.​—Hlɛn Matie 22:36-38.

Gɔnmɛɖose amɛvetɔ atɛnŋ ana mìanɔ fafa mɛ koɖo mɛbuwo. (1 Korɛntitɔwo 13:4-7) Wawa do gɔnmɛɖose amɛvetɔ cɛ ji ana mìaɖyi Mawu le lé ewanɔ nu do koɖo amɛwo.—Hlɛn Matie 7:12; 22:39, 40.

4. Nyɔna ciwo mìkpɔnɔ so Bibla gɔnmɛɖosewo mɛɔ?

Gɔnmɛɖose ciwo yí ana egbe anɔju nɔ xomuwo le lɔnlɔn mɛ le Bibla mɛ. (Kolosetɔwo 3:12-14) Gɔnmɛɖose bu le Bibla mɛ yí akpɔ xomuwo ji. Eyi nyi mɔ asu koɖo ashi ɖo anɔ wowo nɔnɔwo gbɔ keke asɔyi.—Hlɛn Gɔnmɛjeje 2:24.

Nɔ mìzɔnnɔ do Bibla nukplamuwo jiɔ, ana mìakpɔ mìwo ӡanwo gbɔ yí agbevo le mìwo ɖekiwo mɛ. Le kpɔwɛ mɛ, edɔtɔwo jinɔ mɔ yewoaxɔ mɛciwo yí wanɔ do Bibla gɔnmɛɖosewo ji, yí tonɔ nyɔnɔnwi yí gbe donɔ vevi dɔ. (Elododo Wema 10:4, 26; Ebretɔwo 13:18) Mawu Nyɔ gbekpla nu mì mɔ enu ciwo yí le mì shi le jeŋ nɔ mì, yí exlɔnyinyi koɖo Yehowa le nyi enu vevitɔ nɔ mì wu enushianu.—Hlɛn Matie 6:24, 25, 33; 1 Timɔte 6:8-10.

Wawa do Bibla gɔnmɛɖosewo ji ana mìanɔ lanmɛsɛn mɛ. (Elododo Wema 14:30; 22:24, 25) Le kpɔwɛ mɛ, wawa do ese ci yí nu mɔ woŋgbenu aha yí amu o akpɔ mì ji so afɔkuwo mɛ. (Elododo Wema 23:20) Yehowa denu mɔ mìwo ŋgbenu aha muamɛwo o, vɔ mìanui le dredrenu. (Ehajiji Wema 104:15, nwt; 1 Korɛntitɔwo 6:10) Mawu sewo nyɔ nɔ mì, wokplanɔ lé mìakpɔ mìwo nuwanawo koɖo mìwo susuwo ji do. (Ehajiji Wema 119:97-100) Bubu dodo Yehowa nu yí dɔ yí Kristotɔ adodwiwo wanɔ do yisewo ji, denyi ele ci woakpɔ yí dɔ o.​—Hlɛn Matie 5:14-16.