Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Eŋɛnywi ciwo yí so Mawu gbɔ!

Mi wema Bibla nyiɔ?

Mi wema Bibla nyiɔ?

Ci enyi agbetɔwo yí ŋwlɛn enu lɔwo ɖe, nyi yí taɖo woyɔ Bibla mɔ “Mawu Nyɔ” ɔ? (1 Tɛsalonikatɔwo 2:13) Lé Mawu wɛ yí nu yisusuwo nɔ agbetɔwoɔ?