Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Eŋɛnywi ciwo yí so Mawu gbɔ!

 ENUKPLAKPLA 3

Mawu gbɔ yí eŋɛnywi ciwo yí le Bibla mɛ so nyaoa?

Mawu gbɔ yí eŋɛnywi ciwo yí le Bibla mɛ so nyaoa?

1. Mi wema yí Bibla nyiɔ?

Eŋɛnywi ci yí nyimɔ agbetɔwo anɔ agbe tɛgbɛɛ le nyigban ji le Bibla mɛ. (Ehajiji Wema 37:29) Wema kpocuikpocui 66 yí le Bibla mɛ. Ŋsu egbejinɔtɔ 40 yí Mawu zan sɔ ŋwliin. Moizi ŋwlɛn amatɔn ŋkɔtɔwo ayi exwe 3 500 vayi. Apostolo Ӡan ŋwlɛn godugodutɔ ayi exwe 1900 vayi. Mi susuwo yí le Bibla mɛɔ? Mawu zan yigbɔngbɔn kɔkɔɛ yí sɔ kpedo Bibla ŋwlɛntɔwo nu yí woŋwlɛn yisusuwo. (2 Samiɛli 23:2) Mawu tamɛsusuwo yí woŋwlɛn, denyi wowo ŋtɔwo tɔ o. Eyi taɖoɔ, Yehowa tɔ yí Bibla nyi.—Hlɛn 2 Timɔte 3:16; 2 Piɛ 1:20, 21.

2. Lé mìawɛ akando Bibla mɛ nyɔwo jiɔ?

Mìnya mɔ Mawu gbɔ yí Bibla so ɖo énu esɔmɛ daɖɛ citocito. Mɛɖe datɛnŋ awa ahan o. (Ӡozue 23:14) Mawu Ŋsɛnwo Pleŋtɔ ɖekɛ kpaŋ yí atɛnŋ akpɔ enu ciwo yí ajɔ do agbetɔwo ji le esɔmɛ.—Hlɛn Ezai 42: 9; 46:10.

Mìakpɔ emɔ mɔ, wema ci yí so Mawu gbɔ ato akpo nɔ kpɛtɛwo. Ahan teŋ yí ele nɛ. Woma Bibla ɖekaɖeka linlɔn nɛninɛniɖe le egbe sugbɔ mɛ. Bibla li so blemamɛ xoxoxo, vɔ ésɔ koɖo jɔjɔmɛnununya pɛpɛpɛ. Gbesɔ kpedo nuɔ, amɛ 40 ciwo yí ŋwliin nyɔwo deto akpo nɔ wowo nɔnɔwo o. * Gbesɔ wu hunnɔwoɔ, Mawu ɖekɛ gbɔ yí lɔnlɔn akun-akun ci nu woxo nuxu so le Bibla mɛ atɛnŋ aso. Ŋsɛn kpɔtɔ le Bibla nu, étrɔtrɔ amɛwo gbe yí enyɔkɔ doji. Susu cɛwo na kandoji amɛ linlɔn nɛniɖe mɔ Bibla so Mawu gbɔ.—Hlɛn 1 Tɛsalonikitɔwo 2:13.

 3. Nyi nu yí Bibla xo nuxu soɔ?

Bibla nyɔta vevitɔ yí nyi tamɛsusu nywi ci yí Mawu ɖo kudo agbetɔwo nu. Bibla nu lé wosɔ agbenɔnɔ le paradiso mɛ sɔ bu kaba do le jɔbɛ (gɔnmɛjeje mɛ) koɖo lé Mawu agbetrɔ awa paradiso lɔ do.—Hlɛn Enyɔɖasɛ 21:4, 5.

Esewo, gɔnmɛɖosewo koɖo enukplamuwo gbele Mawu Nyɔ mɛ. Gbesɔ kpedo nuɔ, Bibla mɛ xolɔlɔwo xo nuxu so lé Mawu wa nu ɖaɖa agbetɔwo gbɔ do. Exolɔlɔ ŋtɔwo dasɛ Mawu nɔnɔmɛ nywiwo. Eyi taɖoɔ, Bibla atɛnŋ akpedo eo nu nɔ nàjeshi Mawu ɖɛ. Énu lé àwɛ anyi Mawu xlɔ.—Hlɛn Ehajiji Wema 19:7, 11; Ӡaki 2:23; 4:8.

4. Lé àwɛ amɔŋje Bibla mɛɔ?

Wemagbaja cɛ akpedo eo nu nàse Bibla gɔnmɛ sɔ to alɔkpa ci Yesu zan ji. Yesu hɛnnɔ amɛwo susu yi Bibla kpukpui vovovowo ji yí ɖenɔ wo mɛ “[nɔ woamɔŋje enu ciwo yí woŋwlɛn]”mɛ.—Hlɛn Luiki 24:27, 45.

Ŋɖekpokpui deli ado jijɔ nɔ amɛ wu eŋɛnywi ciwo yí so Mawu gbɔ o. Ele ahan gan, dejɔnɔ ji nɔ mɛɖewo o, yí yisese venɔ mɛbuwo nu. Vɔ ŋgbevɔn o. Nɔ èji mɔ yeanɔ agbe tɛgbɛɛ le paradiso mɛɔ, ele dandan mɛ mɔ àjeshi Mawu ɖɛ.—Hlɛn Ӡan 17:3.

 

^ بند 3 Kpɔ wema ci yí nyi Un livre pour tous.