Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

 ENUKPLAKPLA 6

Emɔkpɔkpɔ ci yí li nɔ amɛ kukuwoɔ?

Emɔkpɔkpɔ ci yí li nɔ amɛ kukuwoɔ?

1. Eŋɛnywi ci yí li nɔ amɛ kukuwoɔ?

Hwenu Yesu vaɖo Bɛtani, eju ci yí sɔ Ӡeruzalɛmu gbɔ mɛɔ, yixlɔ Laza ku ŋkeke amɛnɛ vayi vɔ. Yesu yi Yɔdu lɔ tu. Marta koɖo Maria, amɛ kuku lɔ nɔviɛnyɔnuwo yi koɖyi. Dejinjin o, amɛ sugbɔ vabɔ. Àtɛnŋ akpɔ jijɔ gangan ci yí Maria koɖo Marta kpɔ hwecinu yí Yesu fɔn Laza le susumɛa?—Hlɛn Ӡan 11:21-24, 38-44.

Marta nya eŋɛnywi ci yí li so amɛ kukuwo nu sa. Énya mɔ Yehowa avafɔn amɛ kukuwo woagbevanɔ agbe le nyigban ji ke.—Hlɛn Job 14:14, 15.

2. Nɔnɔmɛ ci mɛ amɛ kukuwo lɛɔ?

Mawu nunɔ Adamu mɔ: “[Ekɔ yí ŋzan yí sɔ wa eo. Nɔ èkuɔ agbetrɔ ekɔ lɔ ke.]”—GƆNMƐJEJE 3:19.

Ekɔ yí wosɔ wa agbetɔ. (Gɔnmɛjeje 2:7; 3:19) Esè makumaku ɖe dele mì mɛ o. Nyigban ji nuwo mìnyi. Eyi taɖo nɔ mìkuɔ, ŋɖekpokpui detonɔ le mì mɛ yí vayi nɔnɔ agbe le fiɖe o. Nɔ mìkuɔ, mìwo hlɔn can kunɔ, yí mìwo tamɛsusuwo vɔnɔ. Eyi taɖo Laza dexo nuxu ɖekɛ so ekuwodi nu o, ɖoɔ, amɛ kukuwo degbele agbe le fiɖekpokpui o.—Hlɛn Ŋununyatɔ 3:20; 9:10.

Mawu ɖenɔfun nɔ amɛwo le zomavɔ mɛ le eku godua? Ci yí Bibla nu mɔ, amɛ kukuwo degbele agbe le fiɖekpokpuiɔ, efunɖeɖe nɔ amɛ le zomɛ nyi ŋsukankan nukplakpla ci yí xonɔ ɖyi Yehowa koŋ. Eze petii mɔ, efunɖeɖe nɔ amɛ le zomavɔ mɛ nyɔnɔŋ ni.—Hlɛn Ӡeremi 7:31.

 3. Amɛ kukuwo atɛnŋ axo nuxu nɔ mìa?

Amɛ kukuwo datɛnŋ axo nuxu abi ase nu o. (Ehajiji Wema 115:17) Vɔ Mawudɔla vɔnwo li. Woxonɔ nuxu nɔ amɛwo shigbe mɔ amɛ kuku lɔwo yí xokɔ nuxu han nɛ. (Ӡuda 6) Yehowa do se mɔ, mìwoŋgbetekpɔ axo nuxu koɖo amɛ kukuwo o.—Hlɛn Ezai 8:19.

4. Miwo yí afɔn so kuɔ?

Amɛ kuku linlɔn nɛniɖe ciwo yí le yɔdu mɛ afɔn agbevanɔ agbe le nyigban ji ke. Amɛ ciwo pleŋ yí dejeshi Mawu ɖɛ o, keŋ yí wa nuvwinwo le manyamanya mɛ can afɔn.—Hlɛn Edɔwawawo 24:15.

Mɔnukpɔkpɔ asun mɛciwo yí woafɔn shi mɔ woakpla nyɔnɔnwi so Yehowa nu, yí agbexɔ Yesu ji se to tonusese ni mɛ. (Enyɔdasɛ 20:11-13) Mɛciwo yí awa enu nywiwoɔ, anɔ agbe tɛgbɛɛ le nyigban ji.—Hlɛn Ӡan 5:28, 29.

5. Nyi fɔnsoku kpla mì so Yehowa nuɔ?

Toto Eviɛ Yesu ku jiɔ, Mawu na emɔkpɔkpɔ mì mɔ amɛ kukuwo avafɔn. Le kleŋ mɛɔ, fɔnsoku kpla nu mì so Yehowa lɔnlɔn koɖo yiŋshishikunamɛ nu. Nɔ amɛ kukuwo fɔn ɖe, mi yí àji veviɖe mɔ yeakpɔɔ?—Hlɛn Ӡan 3:16; Rɔmatɔwo 6:23.