Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Eŋɛnywi ciwo yí so Mawu gbɔ!

Eŋɛnywi ciwo yí so Mawu gbɔɔ? Nyi yí taɖo mìakando wo jiɔ? Wemagbaja cɛ na ɖoŋci nɔ Bibla mɛ nyɔbiɔsewo.

Lé àwɛ akpɔ nyɔna so wemagbaja cɛ mɛ

Wemagbaja cɛ akpedo eo nu yí nàse vivi nɔ enu kplakpla so Mawu Nyɔ, Bibla mɛ tiin. Kpɔ lé àzan ao Bibla do keŋ akpɔ Mawu Nyɔ kpukpuiwo.

Nyi yí eŋɛnywi lɔwo nyiɔ?

Kpla nu so enu ci yí eŋɛnywi ciwo yí so Mawu gbɔ nyi, enu ci yí taɖo woӡan kpata do koɖo enu ci ele mɔ àwa.

Mi yí nyi Mawuɔ?

Ŋkɔ le Mawu shia, ésɔnɔ eɖe le mɛ nɔ mìa?

Mawu gbɔ yí eŋɛnywi ciwo yí le Bibla mɛ so nyaoa?

Lé mìawɛ akando Bibla mɛ nyɔwo jiɔ?

Mi yí nyi Yesu Kristoɔ?

Kpla enu so enu ci yí dɔ taɖo Yesu ku, enu ci yí etafɛn nyi koɖo enu ci yí ewakɔ le egbɛmɛ.

Susu ci yí taɖo Mawu wa nyigban lɔɔ?

Bibla nu nyi yí taɖo Mawu wa nyigban, hwenu efukpekpe avɔ, lé nyigban lɔ avanɔ do le esɔmɛ koɖo mɛciwo yí anɔ ji.

Emɔkpɔkpɔ ci yí li nɔ amɛ kukuwoɔ?

Nyi yí jɔnɔ do mì ji nɔ mìkuɔ? Mìagbeva kpɔ mìwo mɛ vevi ciwo yí ku kea?

Nyi yí Mawu Fyɔɖuxu nyiɔ?

Mi yí nyi Efyɔ nɔ Mawu Fyɔɖuxuɔ, koɖo lé Mawu Fyɔɖuxu lɔ avava doɔ?

Nyi yí taɖo Mawu ɖe mɔ efunkpekpe koɖo enuvwin liɔ?

Lé nuvɔn je gɔnmɛ doɔ? Koɖo Nyi yí taɖo Mawu ɖe mɔ enuvwin liɔ? Efunkpekpewo avavɔa?

Nyi yí ana ao xomu akpɔ jijɔɔ?

Yehowa, jijɔ Mawu, jijiɛ mɔ xomuwo lekpɔ jijɔ. Kpɔ enukplamu wadɔdoamɛ ji ci yí Bibla nana asuwo, ashiwo, jilawo, koɖo ɖeviwo ɖa.

Lé àwɛ ajeshi sɛnsɛn adodwitɔ lɔɔ?

Sɛnsɛn adodwitɔ kuɖeka kpaŋ yí lia? Kpɔ enu amatɔn ciwo yí donɔ jeshi Kristotɔ adodwiwo ɖa.

Nyɔna ciwo mìkpɔnɔ so Bibla gɔnmɛɖosewo mɛɔ?

Yesu nu enu ci yí dɔ mìӡan emɔdasɛnamɛwo koɖo lé gɔnmɛɖose amɛve nyi vevitɔwo do.

Lé àwɛ ate gogo Mawuɔ?

Kpɔ mɔ Mawu senɔ gbedodoɖawo pleŋ ma, lé mìado gbeɖaɖa do koɖo enu ci mìatɛnŋ awa ate gogo Mawu.

Eŋɛnywi ci yí kudo sɛnsɛnhawo nuɔ?

Egaxoxo ɖe avava yí amɛshiamɛ avasɛn Mawu adodwi lɔ ɖeka kpaŋ do jua?

Nyi yí taɖo habɔbɔ le Mawu shiɔ?

Bibla nu enu ci yí taɖo koɖo lé Kristotɔ adodwiwo le ɖoɖo nu do.

Nyi yí taɖo ele mɔ àyi Bibla nukplakpla lɔ jiɔ?

Lé àwɛ yí mɛbuwo akpɔ ele so ao Mawu jejeshi mɛɔ? Exlɔnyinyi ciŋmɛ yí atɛnŋ avanɔ eo koɖo Yehowa domɛɔ?