Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Amɛ kukuwo agbeva nɔ agbe le nyigban ji kea?

Amɛ kukuwo agbeva nɔ agbe le nyigban ji kea?

Àɖoŋci mɔ . . .

  • aɛa?

  • oa?

  • ŋde nya oa?

 ENYƆ CI BIBLA NU

‘Amɛwo afɔn so ekumɛ.ʼ​—Edɔwawawo 24:15 Mawu Nyɔ.

NYƆNA CI ÀKPƆ LE MƐ

Enyɔnuɖɛ cɛ ana:

akɔnfafa eo nɔ ao mɛ vevi ɖe ku.​—2 Korɛntitɔwo 1:3, 4.

dàgbe vɔn nɔ eku sugbɔ o.​—Ebretɔwo 2:15.

mɔkpɔkpɔ asun eo shi mɔ àgbeva nɔ eju koɖo ao mɛ vevi ciwo yí ku le nyigban ji ke.​—Ʒan 5:28, 29.

 MÌATƐNŊ AKANDO ENYƆ CI BIBLA NU JÍA?

Aɛ, do susu amɛtɔn cɛwo ŋci:

  • Mawu gbɔ yí agbe jɔ so. Bibla nu só Yehowa Mawu nu mɔ ‘éyi nanɔ agbe’ (Edɔwawawo 17:24, 25). Ci enyi Mawu yí na agbe enushanuɔ, ŋsɛn le shi mɔ nɔ amɛ ɖe kuɔ átɛnŋ agbe fwin do agbe ke.

  • Mawu fɔn amɛ kukuwo le blema. Bibla nu mɔ Mawu fɔn amɛ vovovo 8 so eku yí wogbeva nɔ agbe le nyi-gban ji ke. Mɛciwo yí wofɔn nyi ŋsuwo, nyɔnuwo, ɖeviwo koɖo amɛ shinshinwo. Wowo domɛtɔ ɖewo ku de jinjin o yi wofɔn wo, vɔ amɛ ɖeka yɛ le womɛ yí wa ŋkeke 4 blebu gbɔxwe yí wofwin!​—Ʒan 11:39-44.

  • Edrokɔ Mawu vevi ɖe mɔ yeagbe fɔn amɛ kukuwo ke. Eku nú venɔ Mawu nú sugbɔ. Ékpɔɛ ni do ketɔ ji (1 Korɛntitɔwo 15:26). “Kpakpa sɔsɔ”Yehowa mɔ yeaɖe eku si tó fɔnfɔnsoku ji. Amɛ ɖewo le susu mɛ ni ciwo éji vevi ɖe mɔ yeafɔn, yí akpɔ wo woagbeva nɔ agbe le nyigban ji ke.​—Job 14:14, 15, Xexe yeye gɔmɛɖeɖe.

 BU TAMƐ KPƆ SÓ ENYƆ CƐ NU

Nyi yí taɖo mì shinnɔ, yí kúnɔ nyɔxo yí va kunɔ ɔ?

Bibla ɖo enyɔ cɛ nu le GƆNMƐJEJE WEMA 3:17-19 koɖo RƆMATƆWO 5:12.