Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔciwo totomɛ evetɔ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Aja

Ðo ’to Mawu Keŋ Anɔ Agbe Tɛgbɛɛ

 AKPA 11

Yehowa Ðonɔ ’To Mìa?

Yehowa Ðonɔ ’To Mìa?

Mawu senɔ mìwo ’gbedodoɖawo. 1 Piɛ 3:12

Yehowa ɖonɔ ’to egbedodoɖawo (Ehajiji Wema 65:2). Éji mɔ mìwo le nu mìwo jimɛ nyɔnwo nɔ ’ye.

Ŋgbedo egbeɖaɖa nɔ amɛɖe kpokpui sɔ zeto Yehowa nu o.

 Mìatɛnŋ ado egbeɖaɖa yí abiɔ enu vovovowo. 1 Ʒan 5:14

Do ’gbeɖaɖa nɔ edro Mawu tɔ anyi wawa le nyigban ji shigbe lé enyi wawa le jeŋkwimɛ hannɛ.

Do ’gbeɖaɖa to Yesu ŋkɔ mɛ, asɔ dasɛ mɔ ’yekpɔ jijɔ so enu ci yí éwa nɔ ’ye nu.

Biɔ Yehowa mɔ yi le kpedo ’ye nu nɔ ’yeawa enu nywi. Àtɛnŋ agbe biɛ enuɖuɖu, edɔ, dɔnxu koɖo lanmɛsɛn mɛ nɔnɔ.