Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Enuɖetinɔnyɔ Xabakuku tɔ

Enuɖetinɔnyɔ Xabakuku tɔ

Enuɖetinɔnyɔ kleŋ nɔ Xabakuku nyɔnuɖɛ. Ényi wema ɖeka ci yí atɛnŋ ado ŋsɛn mì le cukaɖawo hwenu.