Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Enuɖetinɔnyɔ Malashi tɔ

Enuɖetinɔnyɔ Malashi tɔ

Enuɖetinɔnyɔ kleŋ nɔ wema godugodutɔ nɔ Ebre Ŋwlɛnŋwlɛnwo. Enyɔnuɖɛ lɔ xo nuxu so gɔnmɛɖose matrɔmatrɔ Yehowa tɔwo, yi ŋshishikunamɛ, koɖo yi lɔnlɔn nu.