Yi enu ci yí lemɛ ji

Yi enyɔtawo nɔxu

Yehowa Kunuɖetɔwo

Can egbe Aja

Enuɖetinɔnyɔ Agai tɔ

Enuɖetinɔnyɔ Agai tɔ

Enuɖetinɔnyɔ kleŋ nɔ Agai nyɔnuɖɛ ci yí tɛ gbe do ji mɔ, Mawu sɛnsɛn sɔsɔ ɖo texwe ŋkɔtɔ nɔ amɛŋtɔ nujijiwo le veviɖe.